اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39305003
نام و نام خانوادگی : مجيد اصلاني
عنوان پایان نامه : بررسی اثر جوشکاری تعمیری بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ AZ91C با استفاده از روش GTAW
رشته تحصیلی : مهندسي مواد-جوشكاري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مهدي رفيعي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/31
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File