اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39305093
نام و نام خانوادگی : الهام هادي نجف ابادي
عنوان پایان نامه : تبيين و تحليل سه جانبه و مقايسه اي تعالي روح از ديدگاه ابن عربي ، امام خميني (ره ) و ويكتور فرانكل
رشته تحصیلی : عرفان اسلامي وانديشه امام خميني (س)
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : سيدحسين واعظي
استاد مشاور : اكبر گلي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/31
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File