اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39305276
نام و نام خانوادگی : سميرا محمودي چم پيري
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر درگیری مشتری در ایجاد ارزش بر وفاداری با توجه به نقش میانجی اعتماد ، رضایت و شدت رابطه در صنعت لوازم خانگی شهر اصفهان.
رشته تحصیلی : مديريت بازرگاني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حسن قرباني ديناني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File