اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39305328
نام و نام خانوادگی : رضا شيخ عالي پور
عنوان پایان نامه : ارزیابی پیامدهای شکل گیری بازارچه خیابان انوشه لشکر آباد شهر اهواز
رشته تحصیلی : جغرافيا وبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مصطفي محمدي ده چشمه
استاد مشاور :
چکیده : امروزه بازار و بازارچه¬ها به عنوان قلب تپنده شهر نقش بسیار مهمی در سازمان‌دهی به ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی در شهر بر عهده دارند. از این رو ارزیابی پیامدهای شکل¬گیری آن در شهر بسیار مهم بوده و می¬تواند گامی در جهت شناخت آثار آن در بخش-های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر باشد تا بتوان از آن در جهت توسعه بهتر شهر و محلات آن چه در بحث ایجاد رفاه اقتصادی، همبستگی و افزایش مشارکت اجتماعی برای داشتن شهری پویا و سالم استفاده نمود. با این حال هدف تحقیق حاضر ارزیابی پیامدهای شکل¬گیری خیابان انوشه واقع در کوی لشکرآباد کلان¬شهر اهواز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سلف سرویس¬های کشور در قالب سه فرضیه تحت عنوان شناسایی مهم‌ترین عوامل شکل¬گیری و هویت¬یابی بازارچه با 9 شاخص، شناخت مهم‌ترین پیامد فضایی بازارچه با 11 شاخص و در نهایت جهت تعیین میزان حس تعلق مکان با 37 شاخص پرداخته شد. روش این تحقیق بر اساس هدف؛ نظری-کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش؛ توصیفی- تحلیلی است. در اين پژوهش ابزار و منبع گردآوری اطلاعات مطالعات اسنادي، انجام پيمايش با پرسشنامه و همچنین داده‌های طرح جامع و تفصیلی شهر اهواز و سایر مراکز رسمی بوده است. در تجزيه و تحليل داده‌ها نيز از آماره¬هاي توصيفي و آزمون‌های استنباطي و همچنين تحليل¬هایی به منظور بررسي روابط دروني متغيرهاي مستقل با همديگر و تأثير چند جانبه آن‌ها بر نقش بازار و بازارچه بر تغییرات محله از نرم‌افزارهای (Excel، Arc GIS، SPSS و LISREl ) استفاده شده است. مدل به کار رفته تحلیل سلسله‌مراتب فازی(FAHP) و مهم‌ترین متغیرهای مورد بررسی شامل متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بوده است. یافته¬ها حاکی از آن است که همبستگی اجتماعی مهم¬ترین عامل در شکل-گیری و هویت¬یابی بازارچه و شاخص جذب گردشگر مهم¬ترین پیامد فضایی شکل¬گیری خیابان انوشه بوده است. همچنین مشخص گردید که عامل اقتصادی،اجتماعی و کالبدی عوامل تأثیرگذار در حس تعلق مکان در این محله می‌باشند و به تناسب افزایش و بهبود این شاخص‌ها حس تعلق مکان در محدوده بازارچه انوشه اهواز افزایش می‌یابد. در مجموع می¬توان گفت که شهروندان نقش بسیار مهمی در ایجاد بازارچه¬ها داشته و به تبع آن این بازارچه¬ها نیز باعث ایجاد تأثیرات اقتصادی(کسب‌وکار و جذب مشتری و گردشگر)، تأثیرات اجتماعی و فرهنگی(ایجاد همبستگی اجتماعی و حس تعلق و افزایش آن و تغییر دید نامطلوب شهروندان کلان¬شهر اهواز نسبت به این محله)، تأثیرات امنیتی(نقش بازارچه و تلاش ساکنان و کسبه در ایجاد و افزایش فضای امن برای مشتریان و گردشگران) و کالبدی(تغییر فیزیکی راسته بازارچه و نقش آن در بازسازی بافت فرسوده) در کوی لشکرآباد شهر اهواز شده است.
کلمات کلیدی : 1-همبستگی اجتماعی 2-بازارچه انوشه 3-کلان شهر اهواز
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : An evaluation into consequences of forming anoshe street arcade in lashkar abad neighbourhood of Ahwaz city
Abstract : Today, markets and markets as the heart of the city play a very important role in organizing political, economic, social and religious structures in the city. Hence, the evaluation of the consequences of its formation in the city is very important and can be a step towards recognizing its effects in the social, economic and cultural parts of the city, so that it can be used for better development of the city and neighborhoods than in the discussion. Making economic prosperity, solidarity and increasing social participation for a dynamic and healthy city. However, the purpose of the present research is to evaluate the implications of the formation of Anousheh street in Lashkar-e-Abad, Kalanshahr Ahwaz, as one of the largest self-services in the country, in the form of three hypotheses: identification of the most important factors for the formation and identification of the market with 9 Indicator, recognition of the most important spatial outcomes of the market with 11 indicators and ultimately to determine the sense of belonging place with 37 indicators. The method of this research is based on purpose, theoretical-practical, and in terms of its nature and method, descriptive-analytical. In this research, tools and sources of data collection were used for documentary studies, surveys with a questionnaire as well as comprehensive and detailed data of Ahwaz city and other official centers. In analyzing the data, descriptive statistics and inferential tests as well as analyzes to investigate the internal relations of independent variables with each other and their multiplier effect on the role of market and market on neighborhood changes using software (Excel, Arc GIS, SPSS And LISREl). The model used for fuzzy hierarchy analysis (FAHP) and the most important variables studied included social, economic and physical variables. Findings indicate that social cohesion is the most important factor in the formation and identification of the market and tourism attraction index is the most important spatial consequence of the formation of Anousheh Avenue. It was also determined that the economic, social and physical factors are factors influencing the sense of place in this neighborhood and, in proportion to the increase and improvement of these indices, the sense of place in the market of Anousheh Ahvaz increases.  In sum, it can be said that citizens have a very important role in creating markets and, consequently, these markets create economic impacts (businesses and attract customers and tourists), social and cultural influences (creating social solidarity and sense of belonging And its increase and change in the adverse perception of the citizens of Ahwaz in the metropolitan area of ​​Ahwaz relative to the neighborhood), the security implications (the role of the market and the efforts of residents and businesses in creating and enhancing the safe space for customers and tourists) and physical (physical change of the market and its role in Reconstruction of worn out texture) has been in the Lashkar Abad village of Ahvaz.
Keywords : 1-Social Solidarity 2-Anousheh Market 3-Ahwaz Metropolis.
Download Abstract File