اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39305514
نام و نام خانوادگی : شهلا اريا
عنوان پایان نامه : تبیین نقش بانوان عالمه تاثیر گذار در دگرگونیهای فرهنگی اصفهان از 1300 تا 1395( با تکیه بر بانو مجتهده امین، بانو همایونی و بانو الهی)
رشته تحصیلی : تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ناصر جديدي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/07
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File