اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39305982
نام و نام خانوادگی : مرجان دهقاني چم پيري
عنوان پایان نامه : برنامه ریزی تولید در گروه صنعتی چوبک با استفاده از برنامه ریزی خطی فازی
رشته تحصیلی : مديريت صنعتي-توليد
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدحسين آرمان
استاد مشاور :
چکیده : چکیده برنامه¬ریزی تولید ادغامی در زنجیره تأمین یکی از فعالیت-های اصلی در حوزه برنامه¬ریزی کلی شرکت¬های بزرگ و پیشرو محسوب می¬گردد. در تحقیق حاضر، برنامه¬ریزی ادغامی در زنجیره تأمین بصورت متمرکز با استفاده از مدل¬های برنامه¬ریزی ریاضی چند هدفه و تحت شرایط عدم قطعیت مدلسازی شده است. رویکردهای مورد استفاده شامل دو گام می¬باشد: در گام اول؛ تصمیمات کلانِ پیش¬تولید، نظیر میزان و نحوه تأمین مواد اولیه از تأمین کنندگان، برنامه¬ریزی لجستیک و حمل و نقل مربوط به آن، تعیین نرخ تولید و مدیریت نیروی انسانی در کارخانه¬های تولیدی مورد بررسی قرار می¬گیرد. در گام دوم؛ با تحقق تصمیمات مربوط به گام اول، در مورد میزان و نحوه نگهداری موجودی ها، میزان و نحوه توزیع کالا به مشتریان به همراه برنامه¬ریزی لجستیک آن، تصمیم گیری می¬شود. تصمیمات مربوط به گام اول همگی مبتنی بر پیش بینی مقادیر پارامترها صورت می¬گیرد و تصمیمات مربوط به گام دوم همگی مبتنی بر مقادیر واقعی پارامترها گرفته می¬شود. مدل¬های ارائه شده در این تحقیق، اهداف زیر را دنبال می-کنند: 1- کمینه سازی مجموع هزینه¬های تأمین و تولید (شامل هزینه-های مربوط به خرید، حمل و نقل، تولید، تغییر ظرفیت تولیدی و نگهداری موجودی در کارخانه ها) و کمینه سازی امید ریاضی مجموع هزینه¬های توزیع (شامل هزینه¬های حمل و نقل، نگهداری و کمبود موجودی) 2- بیشینه سازی رضایتمندی مشتریان نهائی از طریق کمینه کردن بیشینه کمبود کالا در میان همه نقاط مشتری 3- کمینه نمودن تغییرپذیری و ریسک حاصل از عدم تحقق برنامه به دلیل ماهیت غیر قطعی زنجیره تأمین 4- افزایش بهره¬وری کارکنان، از طریق برگزاری دوره¬های آموزشی نوع عدم قطعیت در نظر گرفته شده شامل عدم قطعیت در میزان تقاضا، زمان تدارک، پارامترهای هزینه¬ای و نیز عدم قطعیت در تأمین می¬باشد. به دلیل ماهیت چندملیتی زنجیره تأمین، تغییرات قوانین و مقررات دولتی (گمرکی/زیست محیطی) حاکم بر تأمین/تولیدکنندگان مدنظر قرار گرفته است. مباحث آموزش نیروی انسانی و نقش موثر آن در بهره¬وری، تخفیفِ مقداری، به عنوان عامل موثر در میزان سفارش، انعطاف پذیری زمان تدارک و همبستگی آن با هزینه حمل و نقل، و در نهایت هزینه کمبودِ غیرخطی از جمله ویژگی¬های مدل¬های ارائه شده می¬باشد. در نهایت برای حل مدل¬های پیشنهادی، روش¬های حل مناسب و کارایی در حوزه¬های حل قطعی (نرم افزارهای LINGO،AUGMECON،CPLEX) ، شبیه سازی، ابتکاری (تلفیق روش اپسیلون-محدودیت، روش ال-شکل و مونت کارلوی توسعه یافته) و فرا ¬ابتکاری (تلفیق روش های اپسیلون محدودیت ارتقاء یافته و الگوریتم ژنتیک) ارائه شده و برای اثبات کارائی آن¬ها و اعتبارسنجی مدل¬های پیشنهادی، مورد مطالعاتی (شرکت چوب و کاغذ چوکا) و مثال¬های عددی در نظر گرفته شده است. مقایسات خوبی بین حل های بدست آمده از نرم افزارهای موجود نظیر CPLEXو LINGOبا الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری پیشنهادی صورت پذیرفته است. تجزیه و تحلیل نتایج، کاربردپذیری مدل¬های پیشنهادی و روش-های حل آن¬ها را به خوبی تأیید می¬نماید.
کلمات کلیدی : برنامه¬ریزی تولید ادغامی, برنامه¬ریزی زنجیره تأمین, عدم قطعیت, برنامه¬ریزی چندهدفه, برنامه¬ریزی تصادفی پایدار
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File