اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39306223
نام و نام خانوادگی : صابر فرياديان
عنوان پایان نامه : تاثیر باران اسیدی بر رفتارمکانیکی خاک تثبیت شده با سیمان
رشته تحصیلی : مهندسي عمران-ژئوتكنيك
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ميثم بيات
استاد مشاور :
چکیده : باران اسیدی یکی از پیامدهای منفی ناشی از آلودگی هوااست.توسعه ی قابل ملاحظه ی محیط های شهری،رشدسریعشهرنشينیوانقلابصنعتیباعثایجاداثراتفراوانزیستمحيطیدرداخلواطرافشهرهاگردیدهاست. ورودآلایندههایفلزیوترکيباتاسيدسازازقبيلترکيباتگوگرددار،نيتروژندارویانتيجهواکنشهایآنهادراتمسفربهبارانیاهرفرمدیگربارندگیموجبافزایشاسيدیتهبارندگیها،تشكيلبارانهایاسيدیوتغييردرکيفيتبارشهایجویخواهدشد.باراناسیدی، به بارانی اطلاق می شود که pHآناز5/6یعنیpHبارانطبیعیکمترباشد. به منظور تثبیت انواع مختلف خاک، از مصالح و مواد طبیعی و شیمیایی فراوانی استفاده می شود. در این پژوهش پس از نگرش اجمالی به تاریخ و چگونگی پیدایش باران اسیدی، به بررسی اثر pHاسیدی بر رفتار مکانیکی مخلوطخاکماسهورسوتثبیتآنباسیمان پرداخته ایم.روش تحقیق در این پژوهش به صورت آزمایشگاهی می باشد. از این رودراینتحقیقابتدابهبررسیمسئلهونمونههایآزمایشگاهیموجودپرداختهمیشودسپسباتوجهبهنتایجازمایشاتقبلبهمدلسازیآزمایشهایمسئلهوبررسیصحتروندحلمسالهپرداختهمیشود. هدف اصلی در پژوهش حاضر مطالعه و بررسی تاثیرشستشویاسیدبرروی پارامترهای مقاومت برشیخاکتثبیت شده با سیمانمی باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد،باافزایشpH،مقاومتفشارینمونهموردمطالعهافزایشمییابد. درنمونههایتثبیتشدهبا 4% آهک،افزایشpHکمترینتاثیرممکندرافزایشمقاومتفشاریراداشتهاست.همچنبن با اافزایشمیزاندرصدسیمانموجوددرخاک،متوسطمقاومتفشارینیزافزایشمییابد. بهنحویکهمقاومتفشارینمونهخاکحاوی 6% سیمان، 2.12 برابرمقاومتفشارینمونهخاکبا 4% سیمانبودهومقاومتفشارینمونهحاوی 8% سیمان، 8 برابرمقاومتفشارینمونهخاکحاوی 4% سیمانمیباشد و باافزایشpHخاک،مقدارچسبندگیافزایشمیباید،درحالیکهباافزایشpHنمونهخاک،زاویهاصطکاکداخلیخاککاهشمییابد.
کلمات کلیدی : کلیدواژه‌ها:باران اسیدی,pH,رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و رس, مقاومت برشی خاک, خاک تثبیت شده, سیمان.
تاریخ دفاع : 1397/11/02
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract : Acid rain is one of the negative consequences of air pollution .observable development of urban environments , rapid urbanization and industrial revolution have caused enormous environmental impacts in and around cities. the arrival of metallic pollutants and acid compounds such as sulfur compounds , nitrogen , or the result of their reactions in the atmosphere to rain or any other form of rainfall will increase the rains acidity , the formation of acid rain and changes in the quality of precipitation . Acid rain is also known as a rain whose pH is lower than 5.5 , which means the pH of natural rain. in order to stabilize the different types of soil, natural materials and materials.in this study, after a brief attitude to history and how the effects of acid rain have investigated the effect of acid ph on the mechanical behavior of the soil and clay and its fixation with cement . the research method in this study is lab. in this study, first, the problem and experimental samples are studied and then , with regard to the results of the experiments, the problem of problem solving and investigation of the problem of solving the problem is addressed. The main purpose of this study is the study and investigating the effect of acid washing on the parameters of the shear resistance of stabilized soil with cement .the results of the study show that by increasing the ph , the compressive strength of the sample is increased. in the case of 4 % limestone , ph increase had the lowest possible effect on the increase in compressive strength . also with incerase percent of available cement, the average compressive strength is increased. so that the compressive strength of the soil containing 6 % cement , 2.12 against the compressive strength of the soil sample with 4 % cement and the compressive strength of the specimen containing 8 % cement , while increasing the soil pH increase the soil .
Keywords : key words:Acid rain , pH , mechanical behavior of the soil and clay , shear strength of soil.
Download Abstract File