اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39306453
نام و نام خانوادگی : پگاه حسيني
عنوان پایان نامه : ارائه روش جدید پنهان‌نگاری تصاویر سطح خاکستری با استفاده از الگوریتم جستجوی گرداب
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : فرامرز صافي
استاد مشاور :
چکیده : امروزه رشد روزافزون فناوری دیجیتال، باعث افزایش ارسال و دریافت رسانه های الکترونیکی و ایجاد نسخه های مختلف از داده ها بدون تغییر درکیفیت آنها و با هزینه های اندک امکان پذیر شده است. در این میان روش های پنهان نگاری به منظور حفظ محرمانگی مطرح هستند. به طور کلی علم پنهان نگاری به مخفی کردن اطلاعات سری در میان اطلاعات عمومی اطلاق می گردد. یکی از رایج‌ترین روش های انتقال اطلاعات سری تصویری، پنهان کردن آنها در یک تصویر دیجیتال است. در این روش اطلاعات سری که غالبا خود تصویر است در یک تصویر میزبان رمز می‌گردد. از جمله چالش های مطرح در مسائل پنهان نگاری، حداکثر نسبت سیگنال به نویز بالا می باشد که یکی از دلایل این چالش پیچیدگی یافتن بهینه ترین محل درج تصویر رمز، در تصویر میزبان است. استفاده از الگوریتم‌های متاهیورستیک به دلیل جستجوی هوشمندانه محیط برای یافتن بهترین موقعیت، جهت درج و پنهان سازی تصویر رمز در تصویر میزبان، یکی از روش های مرسوم است که خود با چالش هایی رو به رو است. به دام افتادن در بهینه محلی و حساسیت نسبت به جمعیت اولیه است از جمله این چالش ها است. ایده اصلی مقاله، ارائه یک چهارچوب جستجوی گردابی موازی می‌باشد که با استفاده از آن بهترین مکان و ترتیب درج در تصاویر میزبان به منظور پنهان‌نگاری یافته می‌شود، به طوری که بیشترین میزان حداکثر نسبت سیگنال به نویز بدست آید و چالش به دام افتادن در بهینه محلی ، کمینه گردد. همچنین پردازش و اجرای موازی ایده سبب افزایش دقت پنهان نگاری و بالا رفتن حداکثر نسبت سیگنال به نویز، همچنین تسریع در سرعت اجرای الگوریتم و بهبود دقت پنهان نگاری خواهد شد. نتایج تجربی، در مقایسه با سایر روش‌های پنهان نگاری، نشان می‌دهد که روش پیشنهادی نه تنها باعث رسیدن به ظرفیت جاسازی بالا بلکه باعث افزایش مقدار حداکثر نسبت سیگنال به نویز تا 48.15 در تصویر است که در مقایسه با روش‌های ازدحام ذرات، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم زنبور عسل سبب افزایش دقت نهایی تا 6 درصد می‌گردد.
کلمات کلیدی : پنهان نگاری, حوزه مکانی تصویر, الگوریتم جستجوی گرداب اصلاح شده, تصاویر سطح خاکستری, حداکثر نسبت سیگنال به نویز
تاریخ دفاع : 1397/11/04
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Image Steganography by Modified Vortex Search Algorithm
Abstract : Nowadays, the enormous growth of digital technology has increased sending and receiving data in electronic media and allowed creating different copies of data without changing their quality and at a low cost. In this regard, steganography methods are addressed to preserve confidentiality. Generally, steganography science refers to concealing secret information among general information. Concealing secret information of an image in a digital image is regarded as one of the most common ways of transmitting information so that the secret information, which is often the image itself, is encoded in a host image. However, the high peak signal-to-noise ratio is among the main challenges faced in steganography issues, due to the complexity of finding the most optimal position for inserting the secret image in the host image. On the other hand, due to the smart search of the environment for finding the best position in order to insert and conceal the secret image in the host image, the use of metaheuristic algorithms is one of the most commonly used methods, despite facing many challenges. Trapping in local optima and sensitivity to the primary population are among these challenges. The present study aimed to present a parallel vortex search framework, by which the best position and the order of the insertion in the host images are found for steganography. Thus, the peak signal-to-noise ratio was obtained and the challenge of trapping in the local optima was minimized. Further, the parallel processing and implementing the idea enhance the accuracy of steganography, increase the peak signal-to-noise ratio, and accelerate the speed of the algorithm implementation. Comparing other steganography methods, the experimental results indicated that the proposed method can result in enhancing high embedding capacity, and increasing the peak signal-to-noise ratio to 48.15 in the image. Finally, the genetic algorithm and the bee algorithm increased the final accuracy to 6%, compared to the particle swarm methods.
Keywords : Steganography, Image spatial domain, Modified vortex search algorithm, Grayscale images, Peak signal-to-noise ratio
Download Abstract File