اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39306708
نام و نام خانوادگی : علي كاروان
عنوان پایان نامه : توسعه مدل بهينه سازي برنامه نگهداري و تعميرات پايدار و مبتني بر قابليت اطمينان با درنظر گرفتن حالات ريسك : (مطالعه موردي تجهيزات مخابرات شركت صبانت اصفهان )
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع - مهندسي صنايع
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدرضا وسيلي
استاد مشاور :
چکیده : در سالیان اخیر مبحث نگهداری و تعمیرات به دلیل نقش پررنگ و حیاتی‌اش در حفظ و بهبود کیفیت محصول و دسترس‌پذیری آن، اهمیت بیشتری یافته است. از مهم‌ترین دلایل محبوبیت نگهداری و تعمیرات، پرهیز از هزینه‌های تحمیل‌شده به شرکت‌ها است؛ به‌طوری‌که انتخاب بهترین و دقیق‌ترین و درعین‌حال ارزان‌ترین روش نگهداری و تعمیرات، به‌عنوان مهم‌ترین چالش این حوزه شناخته می‌شود. به همین دلیل روش‌های نگهداری و تعمیرات گوناگونی توسعه یافتند که می‌توان روش نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان را به دلیل توانایی آن در حفظ تجهیزات در شرایط عملیاتی تعریف‌شده در مدت‌زمان بیشتر و همچنین دیگر ویژگی‌ها و مزایای آن، جزو محبوب‌ترین و درعین‌حال کاربردی‌ترین روش‌ها دانست. از طرفی مفهوم پایداری به دلیل دربرگیری ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیست در حوزه‌های مختلفی موردبررسی قرارگرفته است. هدف از این پژوهش، توسعه یک مدل بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات پایدار و مبتنی بر قابلیت اطمینان است که حالت‌های مختلف ریسک ابعاد پایداری را در نظر می‌گیرد. به همین منظور در این پژوهش برای بهینه‌‌سازی برنامه نگهداری و تعمیرات، پس از شناسایی تجهیزات موردنظر، نرخ خرابی آن‌ها محاسبه‌شده و قابلیت اطمینان هر یک از تجهیزات به‌دست‌آمده است. پس‌ازآن ریسک‌های ابعاد پایداری با مصاحبه با کارشناسان شناسایی‌شده‌اند که در جنبه اقتصادی، ریسک هزینه راه‌اندازی مجدد تجهیزات و ریسک هزینه سود ازدست‌رفته؛ در جنبه اجتماعی، ریسک زمان ازدست‌رفته، ریسک مسافت تحمیل‌شده و ریسک هزینه ازدست‌رفته مشتری؛ در جنبه محیط‌زیست، ریسک میزان کربن دی‌اکسید تولیدشده و ریسک میزان انرژی مصرف‌شده انتخاب و موردبررسی قرارگرفته‌اند. سپس با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ازدحام ذرات چندهدفه، ریسک‌های شناسایی‌شده به همراه هزینه‌های برنامه نگهداری و تعمیرات بهینه‌سازی ‌شده و بهترین برنامه‌های نگهداری و تعمیرات مشخص‌شده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده در حوزه موردمطالعه نشان می‌دهد که برنامه ارائه‌شده به میزان 15 درصد مطلوبیت هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را افزایش داده که معادل با کاهش 60 درصدی هزینه‌های نگهداری و تعمیرات بوده و همچنین باعث افزایش 41 درصدی مطلوبیت پایداری شده است.
کلمات کلیدی : نگهداری و تعمیرات, قابلیت اطمینان, پایداری, ریسک, الگوریتم فرا ابتکاری, الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات چندهدفه
تاریخ دفاع : 1396/06/29
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Development of a Reliability Centered and Sustainability Informed Maintenance Optimization Model Considering Risk Attitude; Case Study: Isfahan Sabanet Company Telecommunication’s Equipment
Abstract : In recent years, maintenance has become more important due to its vital role in keeping and improving product quality, and availability. One of the most important reasons for the maintenance popularity is to avoid the costs imposed to the companies, so that choosing the best, the most accurate, and also the cheapest maintenance strategy is known as the most important challenge in this field. For this reason, various maintenance techniques have been developed. In this regard, reliability centered maintenance can be recognized as one of the most practical and popular methods due to its ability for maintaining equipment in the defined operating condition for a longer time, as well as its other crucial advantages. On the other hand, the concept of sustainability has been investigated in various fields due to its involvement with economic, environmental and social aspects. The purpose of this study is to develop a sustainable informed and reliability based maintenance model that considers several risk attitudes. For this purpose, in order to optimize the maintenance plan, after identification of the proposed equipment, their failure rate have been calculated, and the reliability of each equipment have been obtained. Then, the risks of sustainability aspects have been identified based on experts’ opinions including, the rebuilding cost of equipment, and the loss profit risks, for economic aspect; the lost time risk, the imposed distance risk, and the expense loss risk, for the social aspect; and the carbon dioxide production risk, and the energy consumption risk, for the environmental aspect. Subsequently, using the multi objective particle swarm algorithm, the identified sustainability risks, and the maintenance costs have been optimized, and best maintenance strategies have been identified. The results show that, through the case study, the proposed program will reduce the maintenance costs by 60% (15% increase maintenance costs utility) and also increase sustainability utility by 41%.
Keywords : Maintenance, Reliability, Sustainability, Risk, Meta-Heuristics Algorithm, Multi Objective Particle Swarm Optimization
Download Abstract File