اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39307358
نام و نام خانوادگی : محسن جعفري
عنوان پایان نامه : بررسی عددی و تجربی کمانش پوسته های استوانه ای با تقویت کننده محیطی پر شده با فوم تحت فشار محوری
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : جواد جعفري فشاركي
استاد مشاور :
چکیده : در این تحقیق به صورت تجربی و عددی، کمانش استوانه تقویت شده محیطی که با فوم پرشده باشد مورد بررسی قرار گرفته است. خواص این گونه پوسته ها این است که علاوه بر اینکه بار بحرانی کمانش بیشتری را تحمل می کنند،‌ سبک نیز هستند. ابتدا یک پوسته استوانه با تقویت کننده محیطی ساخته شده است و توسط دستگاه تست کمانش مورد آزمایش قرار گرفته است، سپس با نرم افزار المان محدود استوانه مورد نظر شبیه سازی شده است و نتایج استوانه ی شبیه سازی شده و استوانه¬ی مورد آزمایش قرار گرفته شده، با یکدیگر مقایسه شده اند. با این مقایسه، صحت تست و شبیه سازی مشخص شده است. متغیرهای پوسته استوانه شامل ضخامت ورق، ارتفاع استوانه، شعاع داخلی استوانه، مدول الاستیسیته و ضریب پواسون استوانه می شوند. متغیرهای تقویت کننده ها شامل تعداد تقویت کننده، شعاع داخلی تقویت کننده، ضخامت تقویت کننده و عرض تقویت کننده می شوند. جنس تقویت کننده ها با جنس پوسته ی استوانه یکسان در نظر گرفته شده است. متغیرهای فوم شامل ضخامت فوم، شعاع داخلی فوم، مدول الاستیسیته و ضریب پواسون فوم می شوند. شبیه سازی های متعدد تحت طراحی آزمایش انجام گرفته است. با نتایج حاصل و با رسم نمودارهای مختلف تاثیر کلیه پارامترها بر کمانش پوسته استوانه ای با تقویت کننده محیطی پر شده با فوم تحت نیروی محوری مشخص شده است.
کلمات کلیدی : کمانش – استوانه – پوسته - تقویت کننده – فوم - المان محدود – طراحی آزمایش
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Numerical and experimental buckling analysis of cylindrical shells with ring stiffener filled with foam under axial compression
Abstract : In this research, buckling of stiffened cylinders filled with foam has been investigated experimentally and numerically. The properties of these shells are in addition that they tolerated more critical load they are also lightweight. First, a cylindrical shell with an environmental stiffener was constructed and tested by a buckling test machine, then it is simulated with the finite element software and the results of the simulated cylinder and the tested cylinder are compared with each other. With this comparison, the accuracy of the test and simulation is specified. The cylindrical shell variables include sheet thickness, cylinder height, cylindrical inner radius, elastic modulus, and cylinder Poisson coefficient. The stiffener variables include the number of stiffeners, the stiffeners internal radius, the stiffener thickness and the stiffener width. The material of the stiffeners is considered the same as cylindrical shell material. Foam variables include foam thickness, foam inner radius, elasticity modulus and foam Poisson coefficient. Several simulations have been carried out with design of the experiments. With the results and different diagrams, the effect of all parameters on the buckling of the cylindrical shells with environmental stiffeners filled with foam under the axial compression is specified.
Keywords : Buckling - Cylinder - Shell - stiffener - Foam – Finite Element - Design Experiments
Download Abstract File