اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39307506
نام و نام خانوادگی : محمدرضا گشتيل
عنوان پایان نامه : یک مدل جدید ساختاری برای پیش بینی نمودارهای حد شکل دهی براسا س انرژی تغییرشکل کمینه و حالت کرنش صفحه ای
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سعيد صابري
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File