اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39400034
نام و نام خانوادگی : مهدي نوروزي
عنوان پایان نامه : تحليل استوانه نامحدود ساخته شده از مواد هدفمند و تضعيف شده توسط چندين ترك متقارن محوري تحت بارگذاري پيچشي ديناميكي
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي جامدات
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : امير عطريان
استاد مشاور : ميثم وهابي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/08/21
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File