اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39400152
نام و نام خانوادگی : معصومه ملااحمدي دهقي
عنوان پایان نامه : بررسی و شناسایی الگوی مشتری مداری در شرکت آبفای استان اصفهان و ارائه راهکارهای اجرایی تحقق آن
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حميدرضا بهرامي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File