اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39400376
نام و نام خانوادگی : فاطمه السادات داودي
عنوان پایان نامه : پیش بینی وفاداری برند از طریق تعیین هویت مشتری با برند
رشته تحصیلی : مديريت صنعتي-توليد
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مژگان بهرامي
استاد مشاور :
چکیده : هدف از این مقاله بررسی وفاداری به برند از طریق هویت یابی مشتری با برند است. يكي از موضوعاتي كه امروزه از ديدگاه مديران و صاحبین کسب و کار اهميت بسيار زيادي دارد وفاداري مشتريان است.در. این مقاله به ترکیب مجموعه ای از نظرات می پردازد که مربوط به وفاداری به برند از طریق هویت سازی و عوامل موثر بر آن است. نتیجه ی ان، یک مجموعه ی پنج بخشی از پیشینه ی هویت مشتری با برند می شود که شامل (تمایز برند و پرستیژ برند برند و فواید اجتماعی برند، به دل نشستن و گرمی برند و داشتن خاطرات به یاد ماندنی با برند) می شود که تمامی این عوامل تاثیر بسیاری بر وفاداری مشتریان دارند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن کلیه مشتریان چهاربرند چینی زرین، ریباک، زارا و سامسونگ واقع در سیتی سنتر اصفهان هستند. برای تعیین حجم نمونه با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعه از جدول گرجسی و جدول مورگان استفاده شده است .حجم نمونه با توجه به جدول حداقل 400 نفر است. و از نرم افزار 22AMOS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
کلمات کلیدی : هویت مشتری با برند, وفاداری به برند, تمایز برند, شهرت و پرستیژ برند, فواید اجتماعی برند, گرمی و دل نشینی برند, خاطرات به یاد ماندنی از برند
تاریخ دفاع : 1396/06/29
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Predicting the brand's loyalty by the determination of customers' identity with the brand
Abstract : The concept of consumer–brand identification (CBI) is central to our understanding of how, when, and why brands help consumers articulate their identities. This paper proposes and tests an integrative theoretical framework of the antecedents of CBI. Six drivers of CBI, a moderator, and two consequences are posited and tested with survey data from a large sample of German household consumers. The results confirm the influence of five of the six drivers, namely, brand–self similarity, brand distinctiveness, brand social benefits, brand warmth, and memorable brand experiences. Further, we find that all five of these antecedents have stronger causal relationships with CBI when consumers have higher involvement with the brand's product category. Finally, CBI is tied to two important pro-company consequences, brand loyalty and brand advocacy. Theoretical and managerial significance of the findings are discussed. ©
Keywords : Consumer–brand identification, Consumer self-identity Brand relationships, Product category involvement
Download Abstract File