اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39400567
نام و نام خانوادگی : شهرزاد زماني فروشاني
عنوان پایان نامه : استفاده از معرف اسیدی تثبیت شده بر بستر گرافن اکسید در سنتز ترکیبات هتروسیکل آلی نیتروژن دار
رشته تحصیلی : شيمي -شيمي آلي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : نفيسه السادات شيخان شمس آبادي
استاد مشاور :
چکیده : چکیده امروزه استفاده از نانو لایه های گرافن اکسید به دلیل فعالیت کاتالیزوری و بستری مناسب در سنتز کاتالیزورهای هتروژن، بسیار مورد توجه شیمیدانان قرار گرفته است و با توجه به اهمیت شیمی سبز، محققین به دنبال روش هایی سازگار با محیط زیست برای سنتز مواد آلی می باشند. از آنجا که سنتز ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار مانند ایمیدازول ها به دلیل کاربرد های دارویی از طریق واکنش تک ظرفی چند جزیی بسیار مورد توجه می باشد، لذا در این پروژه ابتدا گرافن اکسید عاملدار شد و گرافن اکسید حاوی سولفونیک اسید توسط آنالیز های IR و TGA و SEMو XRDو TEM، مورد شناسایی کامل قرار گرفت و سپس خاصیت کاتالیزوری آن در سنتز مشتقات ایمیدازول از واکنش تک ظرفی چند جزیی آلدهید های مختلف با آمونیوم استات یا پاراتولوییدین و بنزیل در دمای 120 درجه سانتیگراد سنتز شدند. شرایط بدون حلال، بازده خوب، زمان کوتاه و جداسازی راحت کاتالیزور، از مزایای این روش است.
کلمات کلیدی : کلید واژگان: گرافن اکسید, ایمیدازول, گرافن اکسید عاملدار شده, واکنش تک ظرفی, واکنش چند جزیی.
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Application of the immobilized acidic reagent on the graphene oxide support in the synthesis of organic heterocyclic compounds containing nitrogen atom
Abstract : Recently using the nano sheet grapheme oxide attractive many attention of chemists due to catalytic activity and suitable support in the the synthesis of heterogenous catalyst.According to the important of green chemistry, researchers follow environmentally benign methods for synthesis of organic materials. Multi components synthesis of heterocyclic compound such as imidazols is very important because of medicinal application. Therefore, in this project, first grapheme oxide functionalized, then, GO-Si(CH2)3SO3H characterized by IR, SEM, XRD, TGA, TEM analysis and its catalytic activity investigated in the one-pot multi component synthesis of imidzol derivatives from the reaction of different aldehyds with ammonium acetate or p-methyl Anilin and benzyl at 120̊c. Solvent-free condition, high yields, short reaction time and simple work-up are advantages of this method
Keywords : graphene oxide, imidazol, graphene oxide functionalized, one-pot reaction, multi compounent reaction
Download Abstract File