اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39400682
نام و نام خانوادگی : فاطمه جمالي
عنوان پایان نامه : تاثیر استفاده از لغات هم ریشه انگلیسی، فرانسه و فارسی بر دانش واژگان و ایجاد انگیزه در زبان آموزان ایرانی
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيداميد طباطبائي
استاد مشاور :
چکیده : در این تحقیق تاثیر استفاده از لغات هم ریشه در سه زبان انگلیسی، فرانسه و فارسی بر زبان آموزان ایرانی و همچنین ایجاد انگیزه در آنان با استفاده از این روش مورد بررسی قرار میگیرد. در این تحقیق 40 شرکت کننده بطور غیر تصادفی انتخاب خواهند شد و برای تعیین همسطح بودن آنها یک آزمون نلسون برگزار خواهدشد. شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم میشوند: گروه آزمایشی و گروه کنترل. برای جمع آوری اطلاعات از پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه استفاده میشود و در پایان برای تحلیل داده ها تی تست ونرم افزار اس پی اس اس بکار میرود. دراین تحقیق همچنین به زبان آموزان پرسشنامه هایی داده خواهد شد تا از برداشت آنها درباره این روش اطلاع پیدا کنیم.نتایج این تحقیق برای زبان آموزان از این جهت مفید خواهد بود که آنها لغات را به روشی جالب فرامیگیرند و همچنین با استفاده از این فعالیت در کلاس ،بیاد آوردن لغات برای آنها آسانتر میشود. نتیجه این تحقیق همچنین میتواند از این جهت برای معلمان مفید باشد که آنها میتوانند لغات را به شیوه ای جذاب به زبان آموزان آموزش دهند و این فضای کلاس را جالب تر کرده و میتواند باعث ایجاد انگیزه در زبان آموزان شود. در این تحقیق، متغیر مستقل لغات هم ریشه در سه زبان انگلیسی، فرانسه و فارسی است. متغیرهای وابسته عبارت اند از: 1. همان دانش واژگان بدست آمده زبان آموزان در پس آزمون 2. انگیزه زبان آموزان در یادگیری لغات که از طریق پرسشنامه بدست خواهد آمد. امید که این تحقیق بتواند مفید واقع شود.
کلمات کلیدی : لغات هم ریشه, واژگان, انگیزه
تاریخ دفاع : 1397/11/08
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : effects of
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File