اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39400692
نام و نام خانوادگی : علي صفدري
عنوان پایان نامه : بررسي رابطه بين نقش فناوري اطلاعات با مسئوليت اجتماعي در شعب موسسه اعتباري کوثر استان اصفهان
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مسعود حكمت پناه
استاد مشاور :
چکیده : این پژوهش با هدف بررسی نقش فناوری اطلاعات بر مسئولیت اجتماعی شعب موسسه اعتباری کوثر استان اصفهان می¬پردازد. پژوهش توصیفی – پیمایشی با ماهیت کاربردی است که با رویکرد ملی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب و ستادی موسسه اعتباری کوثر استان اصفهان شامل 138 نفر می¬باشد که بدلیل تعداد کم اعضاء از کل جامعه استفاده شده است. ابزار اندازه¬گیری تحقیق، پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات و مسئولیت اجتماعی است که پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. برای اندازه¬گیری روایی پرسشنامه¬ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برای کلیه متغیرها بالای 9/0 برآوردگی دید. برای بررسی فرضیات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که فناوری اطلاعات بر همه ابعاد مسئولیت اجتماعی یعنی مسئولیت اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه تاثیرگذار است.
کلمات کلیدی : فناوری اطلاعات, مسئولیت اجتماعی, مسئولیت قانونی, مسئولیت اقتصادی, مسئولیت اخلاقی, مسئولیت نوع دوستانه.
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : The relationship between social responsibility role of information technology in the branches of a credit institution Kowsar Isfahan province
Abstract : This research with the good of study the role of information technology on social responsibility of Kowsar financial institute branches Descriptive study is a surrey with operational essence done with national approaches. The statistical community is containing all of branches, employees and staff of Kowsar financial institute of Isfahan province, that it contains of 138 people, that because of the low number of members, we used all of the statistical. The research measurement tools, are social responsibility and information technology stand and questionnaire, that used after final validity and confirmation for measuring the validity questionnaire. It was calculated in the ingredient way and for the final appointment of that Alfa that its measure for all of the changeable was 0/9 for study of the assumptions the SPSS is used. The results of the research show that information technology has effects on all of the sides of social responsibility, ie economy responsibility, legal, moral, philanthropy.
Keywords : Information Technology, Social Responsibility, Legal Responsibility, Economic Responsibility, Moral Responsibility, Philanthropic Responsibility
Download Abstract File