اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39400693
نام و نام خانوادگی : حجت اكبري نيسياني
عنوان پایان نامه : تعیین ابعاد فرهنگ سازمانی بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (بر اساس مدل دنیسون ) و بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و خلاقیت بر اثربخشی سازمانی
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : نادر جعفريوسفي
استاد مشاور :
چکیده : با توجه به اهمیت شناسایی فرهنگ سازمانی حاکم به منظور برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف تعیین شده، این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی می باشد، ضمن تدوین ابعاد فرهنگ سازمانی حاکم بر بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس مدل دنیسون، رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت را با اثربخشی سازمانی، مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری پژوهش را 378 نفر پرسنل زن و مرد شاغل در قسمت اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل می دادند. بر اساس جدول نمونه گیری مورگان نمونه 181 نفری تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون برای تعیین ابعاد فرهنگ سازمانی، پرسشنامه خلاقیت رندسیپ جهت سنجش میزان خلاقیت افراد و پرسشنامه پارسونز به منظور سنجش میزان اثربخشی سازمانی، بود که با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه ها به روش صوری تایید شد. ضرایب پایایی پرسشنامه ها به ترتیب برای فرهنگ سازمانی (83/0)، خلاقیت(80/0) و اثربخشی سازمانی (91/0) محاسبه شد که مورد تایید می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که اهداف و مقاصد بیشترین و توسعه قابلیتها کمترین امتیاز را در فرهنگ سازمانی دارند. همچنین مشخص گردید که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن (درگیر شدن در کار، سازگاری، انعطاف پذیری، رسالت) و اثر بخشی سازمانی، (625/0، 595/0، 541/0، 712/0، 683/0=r) رابطه معنی دار وجود دارد. ولی میان خلاقیت و اثربخشی سازمانی (077/0=r) رابطه معناداری مشاهده نگردید.
کلمات کلیدی : فرهنگ سازمانی دنیسون, خلاقیت, اثربخشی سازمانی, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Determination of organizational culture's dimensions of administrative division of Isfahan University of Medical Sciences ( according to Denison's model ) and the study of the organizational culture's affection and creativity on organizational effectiveness
Abstract : Considering the importance of identifying the governing organizational culture in order to plan and achieve the defined goals, a descriptive and coherent research, in terms of purpose and method, examined the relationship between organizational culture and creativity with organizational effectiveness through compiling the governing organizational culture at the Administration Office of the Faculty of Medical Sciences of Isfahan University based on Denison's model. The study's statistical population was consisted of 378 male and female; the Administration Office personnel of the Faculty of Medical Sciences of Isfahan University. A 181-People sample was selected based on Morgan's Sampling Table. A Denison's organizational culture questionnaire; to determine the organizational culture's dimensions, a Randsip creativity questionnaire; to measure creativity, and a Parsons questionnaire; to measure the organizational effectiveness, was applied as Data gathering instrument and was analyzed by SPSS. Face method was applied to confirm the validity of the questionnaires. The final ratios were calculated and confirmed as: (0.83) Organizational Culture, (0.80) Creativity, (0.91) Organizational Effectiveness, respectively. In conclusion, the research showed that the goals and objectives held the highest, and capabilities development the lowest score in this organizational culture's model. It was also concluded that there was a meaningful relationship between organizational culture and its dimensions (Involvement, Adaptability, Flexibility, Mission), and organizational effectiveness; (r=0/683, 0/712, 0/541, 0/595, 0/625). However, there was no meaningful relationship between creativity and organizational effectiveness; (r = 0.077).
Keywords : Denison's Organizational Culture, Creativity, Organizational Effectiveness, Isfahan University of Medical Sciences
Download Abstract File