اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39400726
نام و نام خانوادگی : مهدي ايمانيان نجف ابادي
عنوان پایان نامه : شناسايي ، پايش و كنترل فرايند با استفاده از كنترل فرايند يكپارچه داده هاي خودهمبسته و رويكرد كنترل تطبيقي در صنعت حفاري
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع-اتوماسيون
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : مهدي كرباسيان
استاد مشاور : علي زينل همداني
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/08/24
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File