اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39400797
نام و نام خانوادگی : مرضيه نه روزيان
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر اقتضایی متغیرهای پاداش بر رضایت و عملکرد شغلی کارکنان(مورد مطالعه:کارکنان شهرداری اصفهان)
رشته تحصیلی : مديريت بازرگاني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : بيتا يزداني
استاد مشاور :
چکیده : هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر اقتضایی متغیرهای پاداش بر رضایت و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری اصفهان مي‌باشد. پژوهش حاضر از حيث هدف كاربردي مي‌باشد و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات از نوع توصیفی _ پیمایشی است. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط از روش کتابخانه‌ای _ میدانی و به صورت پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به هدف پژوهش و موضوع پژوهش، جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه کارکنان(کارمندان و سرپرستان) شهرداری اصفهان می‌باشد که تعداد آن‌ها مشخص است؛ در اين پژوهش به دليل عدم دسترسي به جامعه مورد مطالعه براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و 312 نفر انتخاب و پرسشنامه به صورت نمونه‌گیری در دسترس بین آن‌ها توزیع گردید. براي تعيين روايي پرسشنامه‌ها از روش روايي محتوايي استفاده گرديده است و همچنین براي تعيين پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده و ضرايب نشان داد که ابزار جمع‌آوری اطلاعات از پايايي بالایی لازم برخوردار مي‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است که در آمار توصیفی تحقیق به بررسی متغیرهای تحقیق از قبیل میانگین، انحراف معیار و واریانس و متغیرهای جمعیت شناختی از قبیل جنسیت، سن، وضعیت تحصیلات و سابقه کاری پرداخته شد؛ پس از آن در آمار استنباطی، به منظور بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی و به منظور بررسی فرضیات تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM) با كمك نرم افزار SmartPLS 3 استفاده گردید؛ از برآورد اطلاعات فصل چهار مشخص شد که متغیرهای پژوهش در جامعة آماری مورد مطالعه زیاد است. يافته‌ها بيانگر این است که متغیرهای پاداش بر رضایت شغلی و بر عملکرد شغلی، تأثیرگذار هستند و با افزایش تکرار، بزرگی و سرعت پاداش میزان رضایت شغلی و عملکرد شغلی افزایش خواهد یافت. همچنین سابقه کار و کانون تمرکز نقشی در کاهش یا افزایش تاثیر سیستم پاداش بر متغیر رضایت شغلی ندارند، در حالی که حمایت سرپرست منجر به کاهش تاثیر سیستم پاداش بر عملکرد شغلی می‌شود و برعکس حمایت سازمان تاثیر سیستم پاداش بر عملکرد شغلی را افزایش می‌دهد. بنابر این رضایت و عملکرد شغلی بر روی سیستم پاداش بیشترین تأثیر را داشته و حمایت سازمان و حمایت سرپرست کمترین تاثیر را بر سیستم پاداش داشته است و کانون تمرکز و سابقه کار بی‌تأثیر است.
کلمات کلیدی : متغیرهای سیستم پاداش, رضایت شغلی, عملکرد شغلی, کانون تمرکز, حمایت سازمان, حمایت سرپرست, سابقه کار
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Investigating the Impact of contingent of Reward Variables on Employee Satisfaction and Job Performance (Case Study: Isfahan Municipal Employees)
Abstract : The purpose of this study was to investigate the contingency effect of reward variables on job satisfaction and job performance in Isfahan municipality staff. The present research is applied to the target and the method of data collection is descriptive-survey. To collect information about the library method, a field questionnaire has been used. Regarding the aim of the research and the subject of research, the statistical population of this research includes all the staff (staff and supervisors) of the municipality of Isfahan, whose number is clear; In this research, due to the lack of access to the population, Morgan's table was used to determine the sample size and 312 subjects were selected and the questionnaires were distributed as an available sampling. The content validity method was used to determine the validity of the questionnaires. Also, to determine the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was used and the coefficients indicated that the information gathering tool had a high reliability. Descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data. In descriptive statistics of the research, the research variables such as mean, standard deviation and variance and demographic variables such as gender, age, educational status and work history were investigated; Inferential statistics were used to determine the validity of the questionnaire and confirm the factor analysis. In order to investigate the research hypothesis, structural equation modeling(SEM) was used using SmartPLS3 software. From the estimation of the information in Chapter 4, it was found that the research variables in the statistical population are high. The findings indicated that reward variables affect job satisfaction and job performance, and with increasing Frequency, the Magnitude and Implementation speed of rewards will increase job satisfaction and job performance. Also, work experience and locus of control do not play a role in reducing or increasing the impact of the reward system on the job satisfaction variable, while supervisor support reduces the impact of the reward system on job performance and vice versa, the organization's support increases the impact of the reward system on job performance. Therefore, job satisfaction and performance on the reward system have the greatest impact, and organizational support and Supervisor Support have had the least impact on the reward system, and the locus of control and work experience is unaffected.
Keywords : Reward system variables, job satisfaction, job performance, Perceived Supervisor Support, Perceived organizational support, locus of control, work experience
Download Abstract File