اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39400825
نام و نام خانوادگی : بصير ايرانپور
عنوان پایان نامه : تحلیل تاثیر مهارت های سیاسی و ارتباطی مدیران شهرداری بر مسئولیتهای اجتماعی آنان با توجه به نقش میانجی تفکر استراتژیک و چابکی استراتژیک
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حسين رضايي دولت آبادي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File