اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39401433
نام و نام خانوادگی : حميد شفيعي
عنوان پایان نامه : طراحی جزئیات فنی اجرایی و روش های نصب سنگ در مجتمع های مسکونی اصفهان با استفاده از تکنولوژی ساخت با رویکرد به اقلیم
رشته تحصیلی : مهندسي معماري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : منصوره كيان ارثي
استاد مشاور :
چکیده : از دیرباز تاکنون، سنگ به دلیل مزایای قابل توجه خود یکی از مصالح بومی مهم در امر ساختمان سازی به حساب می آید. اما متاسفانه مشاهده می شود که از سنگ ساختمانی آن طور که انتظار می رود، استفاده¬ی بهینه صورت نگرفته است. عدم انتخاب سنگ مناسب، عدم توجه به ویژگی های مکانیکی سنگ های ساختمانی، نبود نیروی کار ماهر، استفاده از روش های سنتی، بی توجهی به تکنولوژی روز و اقلیم منطقه¬ی مورد استفاده، از مشکلات و معضلات جدی سنگ در حوزه صنعت ساختمان است. ارائه¬ی راهکارهای فنی اجرایی متناسب با تکنولوژی، اقلیم و ارتقاء کیفیت کاربرد سنگ و استفاده¬ی بهینه تر در طراحی و معماری هدف این پژوهش است. مصاحبه با صاحب نظران صنعت سنگ و خبرگان در حوزه¬ی طراحی و اجرای معماری و همچنین مطالعه در زمینه روش ها و تکنولوژی های روز دنیا در عرصه¬ی نصب و اجرای سنگ ساختمانی، در گام اول پژوهش در جهت آسیب شناسی و آگاهی از دانش روز، انجام شده و در ادامه مجموعه جزئیات اجرایی نصب سنگ در بخش های مختلف ساختمان از جمله نما، فضاهای داخلی و خارجی(با دقت به اصلاح موارد یافته شده در مرحله قبل) طراحی گردید. مجموعه جزئیات ارائه شده با نظرگیری از خبرگان در این حوزه انتخاب و تکمیل شده که در ادامه با نظر به سرعت گسترش مسکن به سمت مجتمع های مسکونی بلند مرتبه و استفاده حداکثری از زمین در جهت تمرکز فضاهای مسکونی در نقاط مناسب خصوصا در کلان شهر هایی چون اصفهان، کوشش شد تا مجموعه جزئیات فنی اجرایی بدست آمده ، متناسب با یکی از مجتمع های مسکونی بلند مرتبه واقع در شمال شهر اصفهان، با در نظر گرفتن شرایط و ضروریات پروژه در خصوص استفاده از سنگ ساختمانی(موضوع پژوهش) ارائه گردد.
کلمات کلیدی : کلید واژه 1: , جزئیات فنی اجرایی کلید واژه 2: مجتمع های مسکونی کلید واژه 3: تکنولوژی ساخت کلید واژه 4: سنگ ساختمانی
تاریخ دفاع : 1397/11/03
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Designing the Technical-Executive Details and the Methods of Stone Installation in Residential Complexes of Isfahan by Using Construction Technology with an Approach to Climate
Abstract : Since the past, stone was considered as one of the important native materials in construction because of its considerable advantages. However, it is observed that the construction stone was not utilized as it was expected. Serious problems and issues of the stone in the construction industry are as follows: Using inappropriate stone, neglecting the mechanical features of the construction stone, the lack of skilled labor force, using traditional methods, neglecting the updated technology and the climate of the considered region. The objectives of the current research are providing the appropriate executive-technical strategies in accordance with technology, climate, and improving the stone application and using it beneficially in designing and architecture. In the first step, in order to pathology and aware of the updated knowledge, the interview with the experts and elites of the stone industry regarding with the designing and constructing architecture, and also studying about the updated methods and technologies about installation and executing construction stone were conducted. In the following, the set of executive details of installing stone in different parts of the building including façade, interior and exterior spaces (considering the modified cases in the previous stage) were designed. The presented set of details was completed and chosen by elites’ voting in this matter; then, given the pace of housing expansion trend to high-rise residential complexes and using the maximum amount of the land in order to have concentrated residential spaces in appropriate spots, especially in metropolitans such as Isfahan, it was tried to offer the obtained set of executive- technical details, in proportion with one of the high-rise residential complexes located in Isfahan and in accordance with the conditions and the necessities of the project in regard of using the construction stone.
Keywords : residential complexes, construction technology, construction stone, executive-technical details
Download Abstract File