اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39401494
نام و نام خانوادگی : صدف جانقربان
عنوان پایان نامه : تهیه و بررسی خواص رنگدانه آلی-معدنی ایندیگو- نانوپودر زینک آلومینات
رشته تحصیلی : شيمي -شيمي آلي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مجيد قشنگ
استاد مشاور :
چکیده : ساخت رنگدانه ترکیبی برای بهبود خواص رنگدانه های آلی و معدنی. هنگامی که رندگدانه ی آلی ـ معدنی را استفاده میکنیم بساری از خواص بهبود پیدا میکند.رنگدانه های آلی و معدنی در عملکرد و هزینه ها متفاوت هستند. رنگدانه های آلی دارای نقاط قوت رنگ و قدرت رنگ هستند، اما در شرایط هوای مقاوم و کدورت ضعیف ترند. این ویژگی در مقابل رنگدانه های معدنی است. رنگدانه های ترکیبی یک جایگزین ارائه می دهند و در بازار رشد می کنند. رنگدانه های ترکیبی به شکاف بین عملکرد و هزینه ها بدون توجه به ملاحظات محیطی کمک می کند. هدف ما ساخت رنگدانه ترکیبی بوده است
کلمات کلیدی : رنگدانه آلی/رندگدانه معدنی/مواد هیبریدی/رنگدانه های آلی - معدنی
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File