اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39401525
نام و نام خانوادگی : سميه جعفري كوپايي
عنوان پایان نامه : اثربخشی درمان شفقت محور بر رضایت زناشویی،شادمانی ذهنی و شفقت به خود در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : زهره رنجبر كهن
استاد مشاور :
چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شفقت محور بر رضایت زناشویی، شادکامی ذهنی و شفقت به خود در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه انجام گرفت. این پژوهش نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه شهر اصفهان در فروردین و اردیبهشت سال 1397 تشکیل دادند. به این منظور ابتدا با مراجعه بنیاد شهید شهر اصفهان و پس از هماهنگی با مسئولین این مرکز و بنیاد شهید تهران، از بین پرونده های موجود، جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه شناسایی شدند. در نهایت 30 نفر از این افراد بر اساس ملاک های ورود انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. لذا روش نمونه گيري پژوهش حاضر، نمونه گيري دردسترس بود. سپس هر دو گروه در ابتدا از طریق پرسشنامه رضایت زناشویی (انریچ، 1989)، پرسشنامه شادکامی آکسفورد (آرجیل و هیلز، 2001) و پرسشنامه شفقت به خود (نف، 2003) مورد آزمون قرار گرفتند. سپس گروه آزمايش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای و به صورت گروهی تحت مداخله قرار گرفتند و در این مدت بر روی گروه گواه هیچ مداخله ای صورت نگرفت. در پايان هر دو گروه در مرحله پس آزمون و بعد از یک ماه از اتمام جلسات ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد درمان شفقت محور باعث شده است که نمرات رضایت زناشویی، شادکامی ذهنی و شفقت به خود آزمودنی ها در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با هم تفاوت معنی داری داشته باشند. در واقع درمان شفقت محور 81 درصد بر نمره رضایت زناشویی، 47 درصد بر نمره شادکامی ذهنی و 86 درصد بر نمره شفقت به خود گروه آزمایش تاثیرگذار بوده است (05/0>P).
کلمات کلیدی : اختلال استرس پس از سانحه, جانباز, درمان شفقت محور, رضایت زناشویی, شادکامی ذهنی, شفقت به خود, جانباز
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Examine the Effects of Compassion Based on Marital Satisfaction, Subjective Happiness and Compassion to the Wives of War Veterans with Post Traumatic Stress Disorder.
Abstract : Abstract The present study is aimed at examining the effectiveness of compassion focused therapy of marital status, mental happiness and self-compassion in all the wives of the disabled veterans suffering from post- traumatic stress disorder (PTSD). This quasi-experimental research is of the type pre and post-test along with the control group. The statistical population of this study was composed of all the wives of the disabled veterans suffering from PTSD after the incident in Isfahan in the spring 2018. To do so, the disabled veterans suffering from PTSD were detected among the available cases after referring to Isfahan Martyr's Foundation and Affairs Organization. Arrangements were also made with the authorities of Martyr's Foundation in Tehran. Eventually, 30 individuals were randomly selected and were classified into two groups known as "pilot group" (15 individuals) and control group (15 individuals). Therefore, the present study used the "accessible sampling" method. Afterwards, each group was scrutinized via three main questionnaires known as "Marital Satisfaction" (Enrich, 1989), Oxford Happiness Questionnaire (Argil & Hills, 2001) and "Self-Compassion" questionnaire (Neff, 2003). After that, the pilot group was intervened for 10 sessions each taking 90 minutes and no intervention was made on the control group in the meantime. Both of the groups were fully evaluated in the post-test phase after the completion of all the sessions. The data was measured using variance analysis method with continuous measurement. According to the results, compassion focused therapy showed that there was a significant difference between the scores obtained from marital satisfaction, mental happiness and self-compassion in the pre-test, post-test and follow-up phases. Indeed, compassion focused therapy had a huge impact of 81% over the marital satisfaction, 47% over mental happiness and 86% over the self-compassion in the pilot group.
Keywords : PTSD, disabled veteran, compassion focused therapy, marital satisfaction, mental happiness, self-compassion, veteran
Download Abstract File