اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39401573
نام و نام خانوادگی : علي حري نجف ابادي
عنوان پایان نامه : نیازسنجی آموزش HSE در سطح کارکنان شرکت گاز استان اصفهان
رشته تحصیلی : مديريت صنعتي-توليد
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حسين سماواتيان
استاد مشاور :
چکیده : هدف پژوهش حاضر نیازسنجی آموزش HSE در شركت گاز مي باشد. روش آماري که در این پژوهش استفاده گردیده است، توصيفي - پيمايشي است. درتحقيق حاضر جامعه آماري شامل كاركنان شاغل در شركت گاز استان اصفهان مي باشند. نمونه گيري به صورت تصادفي صورت گرفته است كه جهت تعيين حجم نمونه آماري تحقيق از فرمول كوكران استفاده شده است. با توجه به اينكه جامعه آماري 2600 نفر مي باشد حجم نمونه محاسبه شده در فرمول كوكران 335 نفر مي باشد. در اين پژوهش براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شدكه شامل 41 سوال كه با توجه به اهداف مورد نظر بر اساس طيف پنج درجه اي ليكرت از خيلي زياد تا خيلي كم مورد سنجش قرار گرفته است. 9 سوال اول عوامل سازماني در خصوص HSE، 10 سوال دوم عوامل آموزشي در حوزه HSE، 9 سوال سوم عوامل آموزشی در حوزه ایمنی و فني، 7 سوال چهارم آموزش در حوزه بهداشتی و روانی و شش سوال پنجم به آموزش در حوزه محيط زیست مورد سنجش قرار گرفته است. روشهاي آماري در دو بخش آمار توصيفي شامل جداول و نمودارهاي توصيفي به صورت جداول فراوانی و درصدهای فراوانی همچنین آماره های میانگین و انحراف معیار و بخش آمار استنباطي شامل آزمون های t تک متغیره و ANOVAو ضريب همبستگي و رگرسيون و رتبه بندي فريدمن و... انجام شده است. بر اي تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزارهاي SPSS , AMOS, MINETAB,EXCEL استفاده شده است. نتايج حاصل از داده ها در سطح معني داري 05/0دال بر اين است كه 1. بین عوامل سازماني در خصوص HSE و حوادث کاری رابطه وجود دارد. 2. بین آموزش شاغلین شرکت گاز و حوادث کاری رابطه وجود دارد. 3. بین آموزش در حوزه ایمنی، فنی و حوادث کاری رابطه وجود دارد. 4. بین آموزش در حوزه بهداشتی، روانی و حوادث کاری رابطه وجود دارد. 5. بین آموزش در حوزه محیط زیست و حوادث کاری رابطه وجود دارد.
کلمات کلیدی : حوادث شغلی, یادگیری, آموزش, نیاز, نیازسنجی آموزشی, ایمنی, بهداشت و محیط زیست
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Health, Safety and Environment training needs assessment in Isfahan Gas Company staff
Abstract : The purpose of this study was to assess the need for HSE training in gas companies.The statistical method used in this research is descriptive-survey. In this research, the statistical population includes employees of Isfahan province gas company. Sampling was done randomly. Cochran formula was used to determine the statistical sample size of the research. Considering that the statistical society is 2,600 people, The sample size calculated in Cochran formula is 335 people. In this research, a questionnaire was used to collect information, which included 41 questions, which according to the goals of the research, based on the five-point Likert spectrum from very high to very low, was evaluated. The first 9 questions are the organizational factors for the HSE, 10 second questions about HSE educational factors, 9 third questions in the field of safety and technology, 7 fourth questions in the field of health and psychology and six fifth questions in the field of environmental education has been measured. Statistical methods were used in two sections of descriptive statistics including descriptive tables and charts in frequency tables and percentage percentages as well as mean, standard deviation Inferential statistics including one-variable t-test, ANOVA, Friedman ranking, regression coefficient were performed. Data were analyzed using SPSS, AMOS, MINETAB, EXCEL software. The results of the data at the significance level of 0.05 are due to the fact that 1-There is a relationship between organizational factors regarding HSE and work-related accidents. 2-There is a relationship between training of gas company employees and work accidents. 3-There is a relationship between training in the field of safety, technical and occupational accidents. 4-There is a relationship between training in the health, psychological and workplace affairs. 5-There is a relationship between education in the field of environment and work events.
Keywords : Occupational accidents, learning, training, needs, training needs, safety, health and environment (HSE)
Download Abstract File