اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39401609
نام و نام خانوادگی : فاطمه رفيعي طاقانكي
عنوان پایان نامه : ارزیابی رفتار خوردگی آلیاژ نانوساختار Al-7075 تولید شده به روش نورد تبریدی
رشته تحصیلی : مهندسي مواد-مهندسي خوردگي وحفاظت مواد
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محسن عباسي بهارانچي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File