اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39401813
نام و نام خانوادگی : علي قاسمي
عنوان پایان نامه : بررسی رفتار لوله مدفون، در مجاورت گود میخکوبی شده
رشته تحصیلی : مهندسي عمران-ژئوتكنيك
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ابراهيم حسن خاني
استاد مشاور :
چکیده : لوله های مدفون نقش مهم و حیاتی در چرخه زندگی ایفا می کنند. انتقال آب، نفت و گاز بر عهده این نوع از سازه ها می باشند. آسیب های وارده بر خطوط لوله مدفون علاوه بر بروز خسارات جانی و مالی می تواند جامعه را دچار فاجعه ای فراگیر نماید از این رو بررسی عملکرد و انجام مطالعات در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. تخمین و ارزیابی آسیب های وارده به تاسیسات شهری به واسطه ی گودبرداری های انجام شده، از مسائل حائز اهمیت در ملاحظات مربوط به طراحی سیستم میخ کوبی در مناطق شهری است. این مسئله در صورت حضور تاسیسات بسیار مهم و یا با درجه استحکام پایین در مجاورت گود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بعبارتی یکی از چالش های مهم در مهندسی ژئوتکنیک، مسئله پایدارسازی گودبرداری انجام شده و اثرات آن بر تاسیسات زیربنایی شهری می باشد. یکی از تکنیک های نسبتاً نوین در زمینه ی پایدارسازی گودبرداری ها، روش میخ کوبی در خاک می باشد. در این تحقیق به بررسی تأثیر میخ¬کوبی در تاسیسات شهری به کمک نرم افزار پلکسیس دو بعدی پرداخته شده است. به منظور صحت نتایج تحلیل های عددی برای مدلسازی اثر حفاری بر لوله‌های تاسیسات شهری، از مطالعه بر روی تجزیه و تحلیل تغییر شکل حفاری تونل زیر خطوط لوله موجود در خاک چند لایه در کنار مطالعه اثرات گودبرداری به روش نیلینگ جهت صحت‌سنجی استفاده شده است. در این پژوهش با در نظر گرفتن ابعاد مدل به صورت پارامتری ومتغیر، به بررسی تأثیرات پارامترهای از قبیل طول نیل، فاصله بر لوله فاضلاب از لبه گود، زاویه نصب نیل، عمق گودبرداری و ارتفاع اجرای باکس محافظ لوله فاضلاب در محاسبه میزان تغییرشکل ها و تلاش‌های داخلی (نیروی محوری، نیروی برشی و لنگر خمشی) ایجاد شده در لوله فاضلاب، مقدار جابجایی و ضریب اطمینان گود و نیروی محوری ایجاد شده در نیل پرداخته می‌شود. به منظور عدم وابستگی تأثیر پارامترهای فوق، از بی بعد کردن این پارامترها نسبت به پارامترهای مذکور بهره گرفته شده است. در نهایت پس از تحلیل مدل های عددی برای هر پارامتر بر روی مدل مورد نظر با ثابت در نظر گرفتن مابقی پارامترها در هر مرحله، به تعیین مقدار بهینه در هر یک پارامترها پرداخته شده است. به این ترتیب سعی می‌گردد به حالت بهینه اجرای نیلینگ با رویکرد تأثیر بر تاسیسات شهری به خصوص در حالت خاص و بحرانی لوله فاضلاب دست یافت.
کلمات کلیدی : نیلینگ, تاسیسات شهری, لوله مدفون, طول نیل, زاویه نصب نیل, عمق گودبرداری, نیروی محوری نیل
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Impact of Nailing on Urban Installations
Abstract : The Buried pipes play a vital role in the life cycle. These types of structures are responsible for the transfer of water, oil and gas. The damage to buried pipelines in addition to the loss of life and property can lead to a catastrophic community, so it is important to investigate the performance and conduct of studies in this area. Estimation and evaluation of damage to urban facilities by excavations is an important issue in the design considerations of the soil nailing system in urban areas. This is especially important in the presence of very important or low strength installations in the vicinity of the well. One of the major challenges in Geotechnical engineering is the issue of excavation stabilization and its effects on urban infrastructure. One of the relatively new techniques for stabilizing excavations is the method of soil nailing. In this study, the effect of soil nailing on urban installations was investigated using 2D PLAXIS software. In order to validate the results of numerical analysis for modeling the effect of drilling on urban installations pipes, a study on the deformation analysis of tunnel excavation below existing pipelines in multi-layered soils based on displacement controlled coupling numerical method has been used along with the study of trenching effects by nailing method for verification. In this study, considering the parameters of the model as parametric and invariant, we investigate the effects of parameters such as nailing length, distance on the sewer pipe from the pipe edge, the angle of the nail installation, the depth of excavation, and the height of the running pipe shield in calculating the deformation rate and the internal effort (axial force, shear force, and bending anchor) created in the sewer pipe, the amount of displacement, and the coefficient of confidence of the pit and axial force created in the nail are discussed. In order to be independent of the effect of the above parameters, these parameters have been deactivated with respect to the above parameters. Finally, after the numerical models analysis for each parameter on the desired model with constant considering the rest of the parameters in each step, the optimal value of each parameter is determined. In this way, it is attempted to achieve the optimum performance of soil nailing with an impact on urban installations, especially in the critical and critical condition of the sewage pipe.
Keywords : Soil nailing, Urban installations, Buried pipes, Nail of length, Nailling installation angle, Excavation depth, Nailing axial force.
Download Abstract File