اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39401970
نام و نام خانوادگی : مجيد طالبي تركماني
عنوان پایان نامه : تاثیر وجود پره اضافی در بهبود کارایی و صرفه اقتصادی توربین ساوینیوس
رشته تحصیلی : مهندسي سيستمهاي انرژي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : علي عبداللهي
استاد مشاور : عاطفه امين دوست
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/09/06
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File