اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39402049
نام و نام خانوادگی : ازاده غفاري داراني
عنوان پایان نامه : بازآفرینی شهری به منظور ایجاد فضای شهری مطلوب( مطالعه موردی : محله شیخ سلیمان شهر داران )
رشته تحصیلی : جغرافيا وبرنامه ريزي شهري-بهسازي و نوسازي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حميد صابري
استاد مشاور :
چکیده : امروزه بافت¬هاي فرسوده شهري از جمله مهم¬ترين معضلاتي هستند كه گيربان¬گير شهرها شده¬اند. اين بافت¬ها به طور عمده بخش¬هايي از شهر هستند كه از چرخه تكاملي حيات آن جدا گشته و به شكل كانون مشكلات و نارسايي¬ها درآمده¬اند. اين درحاليست كه اين بافت¬ها از ظرفيت¬ها و قابليت¬هاي نهان بسياري برخودارند كه اگر به فعليت برسند مي¬توانند در فرايند توسعه شهر به عنوان نيروي محرك استفاده شوند. در اين راستا سياست¬هاي فراواني براي حل چنين معضلاتي اظهار شده¬اند و به نظر مي¬رسد در ميان خيل راهكارهاي شهرسازانه، پس از سير تكاملي نحوه برخورد با بافت¬هاي فرسوده از بازسازي شهرها گرفته تا نوزايي شهري، طرح بازآفريني نمود پوياتر، پايدارتر و قابل توجه¬تري داشته باشد. هدف تحقیق حاضر بازآفرینی شهری به منظور ایجاد فضای مطلوب شهری در محلۀ شیخ¬سلیمان شهر داران است که با استفاده از شاخص¬های؛ مشارکت، ایجاد کاربری¬های محرک توسعه، هویت¬محله¬ای و کیفیت محیط مورد بررسی قرار می¬گیرد. روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت از نوع توصیفی_تحلیلی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه‌ای و میدانی است و ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات در این پژوهش استفاده از سؤالات پرسشنامه می¬باشد. حجم نمونۀ مورد بررسی براساس فرمول کوچران 277 نفر از افراد بالای 15 سال محلۀ شیخ¬سلیمان شهر داران محاسبه شده است. و روایی ابزار سنجش از نوع صوری می¬باشد و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار Spssاستفاده می¬گردد و نشان داده می¬شود که این ضریب برای شاخص¬های بازآفرینی بالاتر از 7/0 است بنابراین پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار می¬باشد سپس به تجزیه و تحلیل داده¬های حاصل از پرسشنامه در نرم افزار Spss پرداخته ¬می¬شود و ابتدا ویژگی-های دموگرافی جامعۀ آماری مورد بررسی قرار می¬گیرد و پس از آن با استفاده از آزمون T تست تک نمونه¬ای و در نظر گرفتن میانگین فرضی عدد 3 برای این آزمون شاخص¬های مشارکت، ایجاد کاربری¬های محرک توسعه، هویت¬محله¬ای و کیفیت محیط مورد سنجش قرار می¬گیرند و سپس با بهره¬مندی از آزمون همبستگی پیرسون روابط بین متغییرهای مستقل (هویت محله¬ای، کاربرهای محرک توسعه، ارتقاء کیفیت محیط) و متغییر وابسته (مشارکت) نشان داده می¬شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان کیفیت محیط در محلۀ شیخ سلیمان سطحی پایین¬تر از حد متوسط و میزان مشارکت و هویت ساکنان این محله در سطح متوسط اما میزان تأثیر استفاده از کاربری¬های محرک توسعه برای بهبود کیفیت محیط فراتر از حد متوسط ارزیابی شده است و بین احساس هویت و میل به مشارکت به بازآفرینی (502/0=r ) ، بین ایجاد کاربری¬های محرک توسعه و میل به مشارکت به بازآفرینی (364/0= r) و بین ارتقاء کیفیت محیط و میل به مشارکت به بازآفرینی (253/0= r) محلۀ شیخ سلیمان رابطۀ معنادار مثبت و مستقیمی وجود دارد و در نهایت راهبردهایی در رابطه با افزایش شاخص¬های بازآفرینی پیشنهاد شده است.
کلمات کلیدی : بازآفرینی شهری, فضای شهری, بافت فرسوده, محله.
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Urban redevelopment in order to create a desirable urban space Case study: Sheikh Soleyman neighborhood.Daran city
Abstract : Today, Urban Decay is considered as the most important issue facing cities. These districts are mainly parts of the city that have been isolated from the evolutionary cycle of life and have become a center of problems and disadvantages. While these districts have many hidden capacities and capabilities, they can be used as a driving force in the urban development process if they are activated. In this regard, many policies have been proposed to resolve such issues. In this regard, many policies have been proposed to resolve such issues; and it seems that among these developmental strategies ,after evolutionary process dealing with urban decay from reconstruction of cities to urban renaissance, urban regeneration would have a more dynamic, stable, and significant development. The purpose of the present research is urban regeneration in order to create a favorable urban environment in Sheikh Soleyman neighborhood,Daran city, which is surveyed using partnership indicators to create incentives for the development of neighborhood identity and environmental quality. The research method is based on the purpose of the applied type and based on the nature of the descriptive-analytic type. In this study the method of collecting information is using library and field method and the tool for measuring and transacting information is using questionnaire questions. The sample size is calculated based on the Cochran formula of 277 people over the age of 15 years old in Sheikh Soleyman neighborhood of Daran city. And the validity of the test instrument measurement is a face type and for reliability measurement, Cronbach's Coefficient Alpha is used in Spss software and it is indicated that the coefficient is greater than 7 for recreating indices. Therefore, the questionnaire has an acceptable reliability. Then analyzing data taken from the questionnaire in Spss software is surveyed and at first, the demographic characteristics of the community are examined and then by the use of T test, single-sample test and considering the assumed average of number3 for this test indicators like participation, creating stimulating development users, neighborhood identity and environmental quality have been measured and by utilizing Pearson correlation test, relationships between independent variables(neighborhood identity, stimulating development users, environmental quality development) and interdependent variables(participation) have been shown. The results indicate that the quality of the Sheikh Soleyman neighborhood is lower than the average level and the level of participation and identity of the inhabitants of the neighborhood is modest but the extent of the impact of using stimulating development users in this neighborhood to improve the quality of the environment has been evaluated more than average level and there is a significant positive and direct relationship between the sense of identity and desire to participate in urban regeneration(r=0/502),among creating stimulating development users and desire to participate in urban regeneration(r=0/364)as well as improving the quality of environment and desire to participate in urban regeneration. Finally, strategies are proposed for increasing urban regeneration indexes.
Keywords : Urban Regeneration, Urban Environment, Urban Decay, Neighborhood
Download Abstract File