اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39402280
نام و نام خانوادگی : انيس جاري
عنوان پایان نامه : تعیین جایگاه گره های چاهک و توازن مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم چند چاهکی
رشته تحصیلی : مهندسي برق مخابرات
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : آويد آوخ
استاد مشاور :
چکیده : شبکه های حسگر بی سیم متشکل از تعداد زیادی گره حسگر است که به صورت گسترده در نواحی دور از دسترس پراکنده می شوند. محدودیت انرژی و تأخیر مهم ترین چالش های مطرح در این شبکه ها می باشند. از طرفی، مسأله حفره انرژی منجر به کاهش غیریکنواخت انرژی در این شبکه ها می شود که خود عاملی بر افزایش ناکارآمدی شبکه است. از ایده های مطرح برای غلبه بر این مسأله، بهره گیری از چندین گره چاهک در شبکه می-باشد. از آنجایی که، هدف نهایی تحویل بسته های داده به گره چاهک است، محل این گره نقش به سزایی در بهبود انرژی مصرفی و تأخیر شبکه ایفا می کند. هدف این پایان نامه، کاهش انرژی مصرفی، افزایش طول عمر شبکه و به حداقل رساندن تأخیر در شبکه می باشد. در این راستا، با بهره گیری از الگوریتم های فراابتکاری طرحی پیشنهاد می گردد که به شکل توأم به تعیین جایگاه بهینه برای گره های چاهک و تشکیل درخت مسیریابی از سرخوشه ها به گره های چاهک می پردازد. از قابلیت های طرح پیشنهادی، استفاده از نظریه نمونه برداری فشرده جهت کاهش حجم داده های ارسالی و در نتیجه، کاهش انرژی مصرفی است. نتایج شبیه سازی حاکی از برتری ساختار پیشنهادی در مقایسه با کارهای موجود از نظر مصرف انرژی، طول عمر شبکه و تأخیر انتقال می باشد.
کلمات کلیدی : شبکه های حسگر بی سیم, گره های چاهک, الگوریتم بهینه سازی ذرات, الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه, تئوری نمونه برداری فشرده, خوشه بندی
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File