اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39402295
نام و نام خانوادگی : صدرا ازادي
عنوان پایان نامه : اثربخشی آموزش تکنیک های افزایش حافظه فعال بر نقایص شناختی(حافظه و توجه) و افسردگی در سالمندان 60 سال به بالا در سرای سالمندان شهر اصفهان
رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : زهره رئيسي
استاد مشاور :
چکیده : چکیده : مقدمه : سالمندی و پیامدهای ناشی از آن عموما یکی از مسائل شایع جمعیتی در کشورهای جهان و همچنین دوران حساسی از زندگی بشر است که در طی آن افراد در معرض تهدیدات بالقوه ای نظیر ابتلا به بیماری های جسمی/روانشناختی قرار می گیرند.پژوهش ها نشان داده است که مداخلات درمانی و توانبخشی می تواند در بهبود و به تعویق انداختن این مشکلات در افراد سالمند موثر واقع شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تکنیک های افزایش حافظه فعال بر روی نقایص شناختی(حافظه و توجه) و افسردگی سالمندان 60 سال به بالای سرای سالمندان شهر اصفهان بود. طرح این پژوهش از دسته طرحهای نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود که بر روی سالمندان 60 سال به بالای مراکز سالمندان شهر اصفهان در سال 1395 انجام گرفت،30 نفر سالمند بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند.سالمندان در هر دو گروه خرده مقیاس توجه آزمون معاینه وضعیت روانی،آزمون افسردگی سالمندان،آزمون حافظه فعال را در پیش آزمون تکمیل نمودند.سپس برای گروه آزمایش تکنیک های افزایش حافظه فعال در 12 جلسه 20 دقیقه ای اجرا شد،گروه گواه هیچگونه مداخله ای دریافت نکرد.سپس هر دو گروه با ابزارهای مذکور مورد پس آزمون قرار گرفتند. داده های بدست آمده از طریق روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان می دهد که بین گروههای مورد مطالعه در تمامی متغییرها در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون تفاوت معناداری وجود دارد.میانگین نمرات گروهی که تکنیک های افزایش حافظه را انجام داده بودند در متغییرهای توجه،حافظه فعال و افسردگی در پس آزمون نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری یافته بود.(P<0/001) نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مداخله با تکنیک های افزایش حافظه یک درمان موثر و مقرون به صرفه در جهت بهبود حافظه فعال و توجه و کاهش علایم روانشناختی نظیر افسردگی می باشد.
کلمات کلیدی : کلید واژه ها : سالمندی-حافظه فعال-توجه-افسردگی-ان.بک
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Determination of effect of working memory training on cognition defect(working memory/attention) and depression in elderly aged 60 years and more in nursing house in Esfahan
Abstract : Abstract Background: Aging and the consequence or gainated from it,is manly one of the rampant problems of papulation in the world.and it is aslo a sensitive period of humans life in wich people are on the verge of potential menances madading affliction of physical/psychogical research has shown that medical and rehabilitation involving can help improve and procrastination such problems. Objective :It is aimed to examine the effects of training the technics resulted in increasing working memory on cognition defect(memory and attention) and the depression of elderly people aged 60 years and more in nursing house in Esfahan. Patients and Methods : This study is a subcategory of semi-exprients methods in terms of pre-test and post-test with control group done on eldery people aged 60 or more in nursing house in Esfahan ib 1396.30 elderly ones were choosen as assailable samples and were taken randomly assigned to intervention experiment and control group.olderly people in both groups completed the attention sub-scale of MMSE,Depression questionnarire of elderly people , active memory questionnarire.in pre-test and post-test the intervention group received 12 session each 20 minutes along with the therapist software(N-BACK) twice a week.the data was analyzed using SPSS 17 and indicated specifying index of descriptive statistics and inferential(MANCOVA) statistics were analyzed. Result : The results of covariance revealed that both groups studied in all variances in post-test compared with pre-test have significant diffrences the average grade of the group wich did the software training of N-BACK in attention to achive memory variance and depression in post-test had a significant decrese. Conclusions : The result of this study suggested that interference with N-BACK software is an effective and affordable treatment in approving working memory and attention and decreasing the psychological symptoms like depression.
Keywords : Keywords : Elderly,Working memory.Attention.Depression.N-BACK software
Download Abstract File