اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39402312
نام و نام خانوادگی : حميدرضا شفيعي اردستاني
عنوان پایان نامه : ارائه مدلی برای انتخاب سیستم مدیریت نگهداری ساختمان با استفاده از روش FAHP
رشته تحصیلی : مهندسي عمران-مديريت ساخت
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : هادي سروري
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/25
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File