اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39402389
نام و نام خانوادگی : مهديه صاحبان شهرضا
عنوان پایان نامه : مطالعه ی رفتار زیست فعالی و ضد میکروبی داربست نانو بیوکامپوزیتی منیزیم کلسیم روی با درصدهای متفاوت از زئولیت برای کاربردهای مهندسی بافت.
رشته تحصیلی : مهندسي پزشکي-مهندسي بافت
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حميدرضا بخششي راد
استاد مشاور : مسعود كثيري
چکیده : داربست نانو کامپوزیتی Mg-Ca-Zn (MCZ) با درصدهای متفاوت از زئولیت (ZSM5) با شبکه ای از منافذ متصل به روش فضا ساز برای اول بار تولید شده است. نتایج نشان داد که این داربست دارای تخلخل و اندازه منافذ در محدوده 65-60٪ و 800-600 میکرون است. استحکام فشاری داربست حدود 1.5-1 مگاپاسکال؛ نتیجه بیولوژیک آن و تشکیل آپاتیت سازی بیانگر زیست سازگاری خوب این داربست است. خواص ضدمیکروبی داربست (MCZ) در برابر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس aureus (S. aureus) و باکتری ایکولای Escherichia coli (E.coli) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد، اطراف داربست هاله بدون حساسیت تشکیل می شود. بنابراین داربست نانوکامپوزیتی Mg-Ca-Zn-Zsm5 می تواند جایگزین مناسبی برای مهندسی بافت استخوان باشد.
کلمات کلیدی : داربست نانو کامپوزيت Mg؛ فعالیت ضد باکتری؛زیست سازگاری؛ آپاتیت سازی
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File