اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39402397
نام و نام خانوادگی : قدسي رجايي نجف ابادي
عنوان پایان نامه : بررسی موسیقی شعر در غزلیات عرفی شیرازی
رشته تحصیلی : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مرتضي رشيدي
استاد مشاور :
چکیده : عرفی شیرازی از شاعران فارسی زبان قرن دهم هجری است. دیوان اشعارش شامل: قصاید، غزلیات، ترجیع بند، ترکیب بند، رباعیات، ساقی نامه و مثنویات می باشد که بیشتر اشعارش را غزلیات تشکیل می دهند. این شاعر همانند شعرای دیگر به موسیقی شعر توجه داشته است و از26 وزن شعر فارسی در غزلیات خود استفاده کرده است. با بررسی دیوان وی مشخص شد که به طور کلی بیشترین اشعار وی در بحر مجنث و مضارع با تعداد مجموعاً 187 شعر می باشد. همچنین بحررمل، هزج اوزان پرکاربرد دیگر هستند. اوزان متنوع دیگری این شاعر استفاده کرده که در مرحله پایین تری قرار دارند. قافیه و ردیف که جز موسیقی کناری هستند نیز مورد توجه این شاعر بوده است. وی با استفاده از این موسیقی و کلمات، آهنگ خاصی به اشعار خود بخشیده است. موسیقی میانی که حاصل ارتباطات لفظی و معنوی میان واژگان است و به طور کلی شامل انواع تکرار، سجع و بعضی از صنایع معنوی می شود مانند: تضاد، تشبیه، استعاره و.... مورد توجه عرفی بوده است. او با استفاده از انواع صنایع لفظی و معنوی به اشعار خود موسیقی خاصی بخشیده است. پیوند میان موسیقی شعر با مضمون و اندیشه و احساسات شاعرانه، مساله ای است که همواره در شعر رعایت شده است و میان عناصر شعری این ارتباط چندان عمیق است که موسیقی ابزاری است برای انتقال مضمون، تخیل و عواطف شاعر به خواننده که البته گاه عدم هماهنگی میان موسیقی با سایر عناصر شعری سبب کم رنگ شدن موضوع و تاثیر مثبت موسیقی بر مخاطب می شود.
کلمات کلیدی : موسیقی شعر, غزل, عرفی شیرازی
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Study of music poetry in the Orfi Shirazi lyrics
Abstract : Orfi Shirazi is a Persian language poet of the tenth century AH. Like other poets, this poet has been focusing on poetry and has used 26 meters in his poems. By examining his poetical works, it was revealed that, in general, his most poems were in the Moganas rhymes and future, with a total of 187 poems. Also, Ramallah rhymes, Hazz rhymes are the most widely used meters. The poet has used a variety of other meters that are at a lower level. hgafiyeh and radif, other than inner music, have also been the subject of this poet. Using these music and words, he has given a special song to his poems. Intermediate music is the result of verbal communication between the vocabulary and generally includes repetitions, references and some of the spiritual industries such as: conflict, likeness, metaphor, and so on. Using a variety of verbal and spiritual industries, he has given his music specific lyrics. The link between poetry poetry and thought and poetry emotions is a matter that has always been respected in poetry. And among poetry elements, this relationship is so deep that music is a tool for transferring the poet's subject-matter, imagination and emotions to the reader, although, of course, the lack of harmony Between music and other elements of poetry, the theme is dimmed and the positive impact of music on the audience.
Keywords : music poetry, Orfi Shirazi, lyrics
Download Abstract File