اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39402560
نام و نام خانوادگی : رعنا رحيمي لركي
عنوان پایان نامه : ارتباط ميان يادگيری خود تنظيمي و خودتوصيفي ها در كلاس های آموزش زبان انگليسي: تمركز بر قابليت - صحبت كردن
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حسين وحيد دستجردي
استاد مشاور :
چکیده : خود تنظیمی نوعی یادگیری است که توسط فراشناخت، عمل استراتژیک و انگیزه یادگیری هدایت می شود. خود توصیفی فرآیند ارتباطی است که فرد اطلاعاتی را در مورد خود یا دیگران نشان می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین یادگیری خودتنظیمی و خودتوصیفی در کلاسهای گفتاری زبان آموزان است. برای این منظور، ۳۰ نفرزن و مرد از دانشجویان زبان انگلیسی EFL که سطح تحصیلات آنان متوسط بود در مطالعه شرکت داشتند. آزمون تعیین سطح اکسفورد (OQPT) برای ارزیابی سطح زبان شرکت کننده مورد استفاده قرار گرفت و خودارزیابی آنان توسط پرسشنامه شناخت فراشناختی (MAI) ارزیابی شد. یک پیش آزمون برای ارزیابی میزان خود تنظیمی در بین دانشجویان انجام گرفت. استراتژی های خودتوصیفی به طور مستقیم به شرکت کنندگان در ۱۰ جلسه آموزش داده شد. پس از اتمام درمان، پس آزمون برای ارزیابی پیشرفت شرکت کنندگان و درک ارتباط بین خود تنظیمی و خود توصیفی انجام شد. برای اندازه گیری رابطه بین خود تنظیمی و خود توصیفی، آزمون همبستگی اجرا شد. نتایج مطالعه نشان داد که همبستگی مثبت بین خودارزیابی و خود توصیفی وجود دارد. به عبارت دیگر، یادگیری خودتنظیمی منجر به تأثیر مثبتی بر خود توصیفی شرکت کنندگان شد. نتایج مطالعه ممکن است مفاهیم برای آموزش انگلیسی به طور کلی و آموزش مهارت های شنیداری به طورارائه دهد.
کلمات کلیدی : صلاحيت, مهارت شنوايي, خود تنظيمي, خودتوصیفی
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Relationship between Self-regulated Learning and Self-disclosures in EFL Classes: Speaking Competence in Focus
Abstract : Self-regulation is a kind of learning that is guided by metacognition, strategic action, and motivation to learn. Self-disclosure is a process of communication by which one person reveals information about himself or herself to another. The present study aimed at investigating the relationship between self-regulated learning and self-disclosures in EFL speaking classes. To this end, 30 male and female Iranian EFL learners whose level of proficiency was intermediate participated in the study. Oxford Quick Placement Test (OQPT) was used for evaluating the participants’ general English knowledge, and their self-regulations were assessed by Metacognitive Awareness Inventory (MAI). A pretest was also administer to evaluate how much the students were good at self-disclosure. The self-regulation strategies were then taught directly to the participants in 10 sessions. After completing the treatment, the posttest was done to assess the participants’ improvement and to understand the relationship between self-regulation and self-disclosure. To measure the relationship between self-regulation and self-disclosure, Pearson Correlation was run. The results of the study revealed that there was a strong positive correlation between self-regulation and self-disclosure. In other words, self-regulation learning affected participants’ self-disclosure positively. The findings of this study may offer implications for English teaching in general and teaching oral skill in specific.
Keywords : Competence, Oral Proficiency, Self-Regulation, Self-Disclosure
Download Abstract File