اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39402587
نام و نام خانوادگی : محسن شريف روحاني
عنوان پایان نامه : ارائه مدل و اجرای مدیریت ریسک یکپارچه در شرکت گاز اصفهان و ارائه مدل
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : احمدرضا شكرچي زاده
استاد مشاور :
چکیده : امروزه بسیاری از سازمان ها مدیریت ریسک را به عنوان تصمیمی راهبردی مورد توجه قرار می دهند. این کار می تواند مزایای قابل توجهی همچون کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت، دستیابی به اهداف، شناسایی فرصتها و تهدیدات، ایجاد رویه پیشگیرانه، تقویت سیستم نظارت و گزارش دهی و افزایش انعطاف سازمان را برای سازمان داشته باشد. از طرفی درسالهای اخیر استفاده از این رویکرد در بسیاری از صنایع از جمله صنعت نفت و پتروشیمی و گاز ونیز خدمات توسعه یافته است. در این پژوهش که در سال 1396انجام شده است شناسایی و ارزیابی ریسک های شرکت با دیدگاه فرآیندگرایی، یکپارچگی و جامعیت با استفاده از تکنیک و مدل ارتقاء یافته و پیشنهادی محقق انجام و ریسک های مربوط به فرآیندهای واحد های مختلف شناسایی شده و بر اساس درجه اولویت ریسک مورد تحلیل قرار گرفته اند. پس از انجام محاسبات ، فرایند ها و علل الویت دار شناسایی و راهکار های لازم جهت رفع و کاهش ریسک های مربوطه ارائه شد .
کلمات کلیدی : T-FMEA, ریسک, مدیریت ریسک جامع,ارزیابی و کنترل
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : A model for implementation of integrated risk management in Isfahan gas company
Abstract : Today, many organizations consider risk management as a strategic decision.This can have significant benefits to the organization, such as cost reduction, quality improvement, goal realization, identifying opportunities and threats, creating a preventive approach, strengthening the monitoring and reporting system, and increasing the organization's flexibility. On the other hand, in recent years, the use of this approach has been developed in many industries, including the petroleum industry and petrochemicals and gas services. In this research, conducted in 1396, the identification and evaluation of company risks with the view of processuality, integrity and comprehensiveness, using the proposed upgraded and proposed model, and the risks associated with the processes of various units identified and Depending on the degree of risk priority, they have been analyzed. After calculations, identifying the processes and the underlying causes and providing the necessary solutions for addressing and reducing the related risks.
Keywords : T-FMEA, Risk, Comprehensive Risk Management, Assessment and Control
Download Abstract File