اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39402604
نام و نام خانوادگی : رسول احمدي بني
عنوان پایان نامه : جايگاه اقتصاد مقاومتي در نظام حقوق عمومي اقتصادي ايران
رشته تحصیلی : حقوق عمومي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : فرامرز عطريان
استاد مشاور : سيدمحمدمهدي غمامي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/08/01
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File