اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39402636
نام و نام خانوادگی : رسول ساغرزاده
عنوان پایان نامه : مقایسه روش های اجرایی بالا به پایین با سنتی پایین به بالا بر اساس دیدگاه مدیریت هزینه-زمان (مطالعه موردی پارکینگ فرشادی اصفهان)
رشته تحصیلی : مهندسي عمران-مديريت ساخت
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدجليل حسيني
استاد مشاور : سيدسعيد اسلاميان
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/24
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File