اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39402832
نام و نام خانوادگی : اكرم رنجبر زمان ابادي
عنوان پایان نامه : اثربخشی برنامه آموزشی کوئین بر انگیزه تحصیلی، حافظه و بهزیستی ذهنی دانش آموزان پسر کلاس اول دارای اختلال یادگیری خاص در شهر اصفهان
رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : يداله صفري دهنوي
استاد مشاور :
چکیده : هدف پژوهش حاضر اثربخشی برنامه آموزشی کویین بر انگیزه تحصیلی، حافظه و بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان پسر کلاس اول دارای اختلال یادگیری خاص، در شهر اصفهان می‌باشد. طرح این پژوهش نیمه تجربی و به صورت پیش آزمون، پس آزمون همراه با گروه کنترل و آزمایش می باشد. نمونه آماری این پژوهش را 40 دانش‌آموز پسر دارای اختلال یادگیری خاص، تشکیل می‌دهند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به روش گزینش تصادفی در دو گروه (20 نفر آزمایش و 20 نفر کنترل) جایگزین شدند. ابزارهای گردآوری شده: پرسشنامه خودانگاره و انگیزش لیو، ونگ و پرکینس، پرسشنامه بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان اکبری بلوطبنگان وهمکاران وپرسشنامه مقیاس هوش کلامی وکسلرWISC-IV بود که در مرحله پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد. سپس شرکت کنندگان گروه آزمایش، در 12 جلسه ی یک ساعته ی، برنامه آموزشی کویین شرکت داده شدند. براي تحليل داده‌ها از روش كواريانس تک متغیره و چندمتغیره استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که پس از پایان جلسات، در مرحله پس آزمون، گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معناداری در انگیزه تحصیلی، حافظه و بهزیستی ذهنی در سطح معناداری( 0/000=p) داشتند. بنابر یافته های این مطالعه، برنامه آموزشی کویین، تاثیر معناداری بر انگیزه تحصیلی، حافظه و بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان پسر کلاس اول دارای اختلال یادگیری خاص در شهر اصفهان، دارد.
کلمات کلیدی : کلمات کلیدی: برنامه آموزشی کویین, اختلال یادگیری خاص, انگیزه تحصیلی, حافظه, بهزیستی ذهنی
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Effectiveness of Quinn curriculum, on educational motivation, memory and mental well-being of first-grade male students with specific learning disorder in Isfahan
Abstract : Abstract Queen's curriculum is a cognitive empowerment program that learns and plays skillfully combined. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Quinn curriculum on educational motivation, memory, and subjective well-being of first-grade male students with special learning disorder in Isfahan. The design of this quasi-experimental study is a pre-test, post-test with a control and test group. The statistical sample of this study was 40 male students with specific learning disorder, selected by multistage cluster sampling method and were randomly selected in two groups (20 subjects and 20 controls).The collected tools: Lio and Vang and Perkins self-concept questionnaire, Subjective well-being questionnaire for Akbari Blubbangan students and colleagues, and WISC-IV verbal intelligence scale questionnaire, were taken in the pre-test and post-test phases. Then, the participants of the experimental group participated in 12 sessions of the curriculum. To analyze the data, one-variable and multiple variance covariance was used. Data analysis showed that after the end of the sessions, in the post-test, the experimental group compared with the control group had a significant increase in educational motivation, memory, and mental well-being at the significant level (P = 0.000). According to the findings of this study, Quine curriculum has a significant effect on academic motivation, memory and mental well-being of first-grade boys who have specific learning disorder in Isfahan.
Keywords : Keywords: Quinn Curriculum, Specific Learning Disorder, Academic Motivation, Memory, Mental Well-Being
Download Abstract File