اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39403224
نام و نام خانوادگی : رضا جعفري طادي
عنوان پایان نامه : ارزیابی و مدیریت ریسک سازه های فولادی صنایع خاص به شیوه قیاسی (مطالعه موردی جرثقیل های سقفی شرکت سوره)
رشته تحصیلی : مهندسي عمران-مديريت ساخت
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : پروانه پيكان پورفرد
استاد مشاور :
چکیده : چکیده پژوهش: تقريباً در تمامي صنايع فلزی نياز به نقل‌وانتقال اجسام سنگين وجود دارد، يكي از متداول‌ترين دستگاه‌هایی كه در اين رابطه مورداستفاده قرار می‌گیرد جرثقیل است كه به لحاظ پيچيدگي دستگاه‌ها و نوع سازه ، ارزیابی و مدیریت ریسک آن الزامي است. هدف از این مطالعه شناخت، کنترل و مدیریت ریسک در سطوح مختلف طراحی و ساخت، نصب و راه‌اندازی، بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات جرثقیل‌های سقفی با استفاده از روش‌های آنالیز ایمنی شغلی(JSA ) و تجزیه‌وتحلیل عوامل شکست و آثار آن (FMEA )است بصورتیکه در ابتدا از طریق چک‌لیست، مشاهده و مصاحبه داده‌های موردنیاز برای آنالیز، جمع‌آوری و درنهایت، فراوانی خطرات موجود در تمام مراحل مشخص شد و در ادامه به‌منظور مشخص کردن علل شکست ساختار سازه جرثقیل به جهت تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی خطرات، جهت ارائه اقدامات کنترلی و اصلاحی از تکنیک تجزیه‌وتحلیل عوامل شکست وآثارآن استفاده گردید. نتایج آنالیز ایمنی شغلی به دو روش آنالیز ایمنی شغلی و تجزیه‌وتحلیل عوامل شکست و آثار آن مشخص نمود که مجموعاً 121 خطر در مراحل چهارگانه فوق وجود دارد که طبق آنالیز ایمنی شغلی کاربر روی بدنه اصلی سازه که شامل نصب ستون‌ها، پل‌ها، تیرهای باربر، ریل و راهروهای جرثقیل‌های سقفی است دارای بیشترین فراوانی خطرات بوده و همچنین مطابق با آنالیزهایFMEA شکست‌های مربوط به کاربر روی بدنه اصلی سازه سوله و کاربر روی سیستم باربرداری و بارگذاری جراثقال سقفی بیشترین فراوانی خطرات و بیشترین خطرات بحرانی را شامل می‌گردیدند و مستعد حوادث صنعتی می‌باشند که اولویت‌بندی اقدامات کنترلی استفاده از روش‌های حذف، کاهش خطر، استفاده از اقدامات کنترلی مهندسی،مدیریتی و درنهایت استفاده از لوازم و تجهیزات حفاظت فردی مناسب است. درنهایت نتیجه می گیریم، با استفاده از روش های ترکیبی و قیاسی مناسب و بررسی تمامی جوانب از جمله هم ساختار سازه و هم فعالیت های اجرائی مربوطه می توان نسبت به اطمینان از سازه ای ایمن تر و با خطرات کمتری از مراحل طراحی تا ساخت، بهره برداری و حتی نگه داری و تعمیرات مواجه بود.
کلمات کلیدی : ارزیابی و مدیریت ریسک,سازه های فولادی صنایع, جرثقیل های سقفی, FMEA, JSA
تاریخ دفاع : 1398/06/13
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Risk assessment and management industry specific structural steel (Overhead cranes Company sooreh study chapter)
Abstract : Almost all metal industries require heavy bodies to be transported, one of the most commonly used cranes being the crane that is required in terms of complexity of systems and types of structures, risk assessment and management. The purpose of this study was to identify, control and manage risk at various levels of design, construction, installation, operation, maintenance and repair of overhead cranes using Job Safety Analysis (JSA) techniques and analysis of failure factors and their effects (FMEA). First, through checklists, observation and interview data needed for analysis, collection and finally, the frequency of hazards identified at all stages, and then to determine the causes of failure of the crane structure in order to decide and prioritize hazards. The technique was used to provide control and corrective measures. The results of occupational safety analysis using two methods of occupational safety analysis and failure factor analysis and its effects revealed that there are a total of 121 hazards in the above four steps that according to occupational safety analysis work on the main body of the structure including installation of columns, bridges. , Babber beams, rails and roof crane corridors have the highest frequency of hazards and also, according to FMEA analysis, failure to work on the main body of the nylon structure and work on roof crane loading and unloading system the highest hazards and the most critical hazards. And are prone to industrial accidents that prioritize acc Control the use of methods to remove requirements, reduce risk, use of engineering controls, management and the use of appropriate personal protective equipment. Finally, we conclude that by using appropriate deductive and comparative methods and examining all aspects, including both the structure of the structure and the related executive activities, we can benefit from the assurance of a safer structure and with less risks from the design to construction stages. She had maintenance and even maintenance.
Keywords : Risk Assessment and Management, Industrial Steel Structures, Overhead Cranes, FMEA, JSA.
Download Abstract File