اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39403247
نام و نام خانوادگی : نسترن حيدري
عنوان پایان نامه : بررسی آزمایشگاهی خواص مكانیكی بتن خود متراكم حاوی آلومیناي ضایعاتی تحت تغییرات حرارتی
رشته تحصیلی : مهندسي عمران-مهندسي سازه
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيداسماعيل محمديان ياسوج
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File