اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39403477
نام و نام خانوادگی : ليلا شيراني سرمازه
عنوان پایان نامه : اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی،رضایتمندی زناشویی و امید به زندگی مادران کودکان دارای معلولیت ذهنی شهر اصفهان
رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : يداله صفري دهنوي
استاد مشاور :
چکیده : این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی، امید به زندگی و رضایتمندی زناشویی مادران کودکان معلولیت ذهنی شهر اصفهان انجام شد. طرح این پژوهش نیمه تجربی و به صورت پیش آزمون، پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. بدین منظور 40 نفر از مادران کودکان دارای معلولیت ذهنی که به مرکز توانبخشی نیلوفران اصفهان مراجعه کرده بودند، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه انتخاب شده و به تصادف در دو گروه 20 نفری آزمایشی وکنترل قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل: پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر و پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ بود که توسط شرکت کنندگان در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل گردید. سپس شرکت کنندگان گروه آزمایش در 8 جله یک ساعته درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت داده شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که پس از پایان جلسه ها، در مرحله پس آزمون، گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معناداری در کیفیت زندگی(در سطح معناداری 001/0)، امید به زندگی(در سطح معناداری 000/0) و رضایتمندی زناشویی(در سطح معناداری 000/0) داشتند. بنابر یافته های این مطالعه، روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، می تواند روش مؤثری بر افزایش کیفیت زندگی، امید به زندگی و رضایتمندی زناشویی مادران کودکان دارای معلولیت ذهنی باشد.
کلمات کلیدی : درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد, کیفیت زندگی, امید به زندگی, رضایتمندی زناشویی, معلولیت ذهنی
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Effectiveness of acceptance and commitment therapy on quality of life, life expectancy and marital satisfaction of mothers of mentally disabled children in Isfahan
Abstract : The purpose of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on quality of life, life expectancy and marital satisfaction of mentally disabled mothers in Isfahan. The design of this quasi-experimental study was pre-test, post-test with control group. For this purpose, 40 mothers of disabled children who were referred to Isfahan were selected through convenience sampling and were randomly assigned into two groups of 20 experimental and control groups. The data gathering tool was the World Health Organization's Quality of Life Questionnaire, Snyder's Life Expectancy Questionnaire, and Enrich's Marital Satisfaction Questionnaire, which was completed by participants in the pre-test and post-test. Then, on July 8, participants in the experimental group received a one-hour treatment-based admission and engagement treatment. In order to analyze the data, the covariance analysis method was used. Data analysis showed that after the end of the sessions, in the post test, the test group had a significant increase in quality of life (p-0/001), life expectancy (p-0/000) and marital satisfaction (p-0/000) compared with the control group. Based on the findings of this study, admission and commitment therapy can be a method of improving the quality of life, life expectancy and marital satisfaction of mothers of mentally disabled children.
Keywords : Acceptance and commitment therapy, Quality of life, life expectancy, marital satisfaction, mentally disabled
Download Abstract File