اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39403972
نام و نام خانوادگی : ميثم صابري
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت در بانک های کشاورزی استان اصفهان
رشته تحصیلی : مديريت بازرگاني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدمهدي میرمحمدصادقی
استاد مشاور :
چکیده : هدف از پزوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی بر خلاقیت کارکنان بانک کشاورزی استان اصفهان می باشد. پروهش از حیث هدف کاربردی و نظر شیوه گرداوری اطلاعات از نوع توصیفی-پیمایشی است. با توجه به هدف پژوهش و موضوع پژوهش جامعه آماری این پزوهش شامل کارکنان بانک کشاورزی استان اصفهان می باشد. که تعداد آنها 1010 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از روش کوک ران استفاده شده است و 278 نفر انتخاب شده اند و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده گردیده است و همچنین برای پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و ضریب نشان دهنده این بود که ابزار جمع آوری اطلاعات از پایایی لازم برخوردار می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار تحلیلی استفاده شده است. در آمار توصیفی تحقیق به بررسی متغیرهای تحقیق از قبیل میانگین، واریانس، انحراف معیار و متغیرهای جمعیت شناختی از قبیل جنسیت، سن تحصیلات پرداخته شده است. در آمار تحلیلی این تحقیق از آزمون T و آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است برآورد اطلاعات فصل 4 مشخص شد. که متغیر های پزوهش در جامعه آماری مورد مطالعه مثبت و زیاد است. نتایج نشان داد که هوش هیجانی بر خلاقیت کارکنان بانک کشاورزی استان اصفهان تاثیر گذار است و در نهایت تمام فرضیه های پژوهش تایید شد و پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود در بانک کشاورزی ارائه گردید.
کلمات کلیدی : خلاقیت, هوش هیجانی, بانک کشاورزی,کارکنان
تاریخ دفاع : 1396/11/12
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : The survey on emotional intelligence effect and branch's employee's creativity of Isfahan province Keshavarzi Bank
Abstract : The purpose of this study is to investigate the effect of emotional intelligence on employees' creativity of Keshavarzi Bank in Isfahan province.In terms of practical purpose and gathering method, the research is categorized as survey-descriptive.In view of the objective and topic of the research on the statically population, present research covers Isfahan Province Keshavarzi Banks's employees the number of which amounts to 1010 people.To determine the sample size, the Cook's method has been employed and 278 people was selected and the questionnaire was distributed among them.The cook run's method has been used for determining the sample size and it has also been used by Cronbach alpha method for the reliability questionnaire. It indicates that the information gathering tool enjoys the necessary reliability.In order to analyze data, used descriptive statistics and analytical statistics.In descriptive statistics of the research, research variables such as mean, variance, standard deviation and demographic variables including gender, age and education has been studied. In analytical statistics of the research, Pearson correlation test was employed using SPSS software. In chapter 4, specified by an estimate of information that research variables in statically population are positive and high. The results showed that emotional intelligence has been influenced the creativity of Keshavarzi Bank employees in Isfahan province. Finally, all the research hypotheses was determinate and suggestions and solutions was represented to improve in Keshavarzi Bank.
Keywords : Emotional intelligence, Creativity, Keshavarzi Bank, Employees
Download Abstract File