اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39403994
نام و نام خانوادگی : رضا موحدي زاده
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه راهبردهای دانش با فرایندهای مدیریت دانش و توانمندسازها درکارکنان سازمان های دولتی (مطالعه موردی ادارات دارایی استان اصفهان)
رشته تحصیلی : مديريت صنعتي-مالي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ناهيد نادري بني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/09/18
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File