اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39404105
نام و نام خانوادگی : غلامرضا بياتي اشكفتكي
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر مزیت رقابتی از طریق نقش میانجی رضایت مشتری و اعتبار سازمان(مطالعه موردی: شعب بانک ملی در استان چهار محال بختیاری)
رشته تحصیلی : مديريت بازرگاني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : علي عطافر
استاد مشاور :
چکیده : چکیده در محیط پیچیده و پویاي در حال تغییر امروزی، بانک ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی هايي هستند که به توانند به آن ها در بهبود روز افزون عملکرد شان یاری رساند؛ زیرا در چنین محیط رقابتی ،تنها مؤسساتی می توانند دوام آورده و به حیات خود ادامه دهند که از گردونه رقبا جا نمانده وعملکرد بازرگانی خود را با شرایط بازار رقابتی همگام نمایند. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف برسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر مزیت رقابتی از طریق نقش میانجی رضایت مشتری واعتبار سازمان (مطالعه موردی: شعب بانک ملی در استان چهار محال بختیاری) بود و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات از نوع توصیفی –پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط از روش کتابخانه‏ای - میدانی و به صورت پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به هدف پژوهش و موضوع پژوهش جامعۀ آماري این پژوهش شامل تمامی کارکنان شعب بانک ملی استان چهار محال و بختیاری بود که 127 نفر آن‌ها با استفاده از نمونه‌گیری تصافی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود که براي تعيين پايايي آن از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده و ضرايب نشان داد که ابزار جمع آوری اطلاعات از پايايي لازم برخوردار مي‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید؛ در سطح آمار استنباطی از آزمون‏های آماری ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری استفاده استفاده شد. نتایج نشان داد که در مدل پیشنهادی پژوهش با /df2χ، GFI، AGFI، NFI، CFI، IFI و TLI مقادیر به ترتیب 45/26، 98/0، 91/0، 91/0، 91/0، 91/0 و 89/0 حاکی از برازش خوب مدل در پژوهش حاضر بود. همچنین، مقدار RMSEA به دست آمده (09/0) نشانگر برازش خوب مدل می‌باشد. به عبارت دیگر، مسئولیت اجتماعی سازمان بر مزیت رقابتی سازمان با توجه به نقش میانجی رضایت مشتری و اعتبار سازمان تاثیر مثبت و معنی دار دارد. كليد واژه: مسئولیت اجتماعی سازمان، مزیت رقابتی، رضایت مشتری، اعتبار سازمان، بانک ملی
کلمات کلیدی : مسئولیت اجتماعی سازمان, مزیت رقابتی, رضایت مشتری, اعتبار سازمان, بانک ملی
تاریخ دفاع : 1397/10/03
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Investigating the Impact of Corporate Responsibility on Competitive Advantage through Mediating Role of Customer Satisfaction and Company Credit (Case Study: National Bank Branches in Chahar Mahal and Bakhtiari Province)
Abstract : Abstract This study was conducted to examine effect of organization’s social responsibility on competitive advantage using mediating role of customer satisfaction and organization credit (case study: Bank Melli Branches in Chaharmahal Bakhtiari Province). This is a descriptive-survey study in terms of data collection method. To collect relevant data, library-field study was used through questionnaire. Considering the research objective and subject, statistical population of study consisted of all employees working in Bank Melli Branches in Chaharmahal Bakhtiari Province. In this research, Cochrane formula was used to determine sample size and 150 members were selected then questionnaires were distributed among them. To determine validity of questionnaires, content and face validity methods were applied; to determine reliability of questionnaires, Cronbach’s alpha coefficient was used and the obtained coefficients showed high reliability of data collection instrument. Pearson correlation coefficient and structural equation were used for inferential statistics. The results showed that the proposed model of research with / df2χ, GFI, AGFI, NFI, CFI, IFI and TLI values were 26.46, 0.98, 0.91, 0.91, 0.91, 0.91 and 0.89 indicates a good fit of model in the present study. Also, the value of RMSEA obtained (0.09) indicates good fit of the model. In other words, the social responsibility of the organization has a positive and meaningful effect on the competitive advantage of the organization, given the mediator role of customer satisfaction and credibility of the organization. Keywords: Organization’s Social Responsibility, Competitive Advantage, Customer Satisfaction, Organization Credit, Bank Melli
Keywords : Organization’s Social Responsibility, Competitive Advantage, Customer Satisfaction, Organization Credit, Bank Mell
Download Abstract File