اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39404139
نام و نام خانوادگی : حامد شاه محمدي بني
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه میان سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی در مدارس دولتی و اداره آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ناصر خاني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/09
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File