اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39404169
نام و نام خانوادگی : نوشين شيراني بيدابادي
عنوان پایان نامه : تعیین سیاست بهینه وارانتی و نگهداری و تعمیرات از دیدگاه تولید کننده و مصرف کننده با رویکرد تئوری بازی ها :مطالعه موردی شرکت پیشرو دیزل
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع - مهندسي صنايع
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ام البنين يوسفي
استاد مشاور :
چکیده : نقش وارانتی در دنیای صنعتی و تجاری به عنوان یک سرمایه گذاری سودمند در حال توسعه می باشد و افراد مختلفی چون مصرف کننده ، تولید کننده ،نمایندگی های خدمات پس از فروش ، سازمان های دولتی و .... را درگیر خود نموده است . این نقش چه از نظر تشویق مصرف کننده برای دریافت خدمات در طول عمر مفید محصول و چه از نظر نمایندگی های خدمات پس از فروش جهت دریافت سود و ارائه خدمات بیشتر، اهمیت ویژه ای دارد . در این پژوهش به مطالعه استراتژی بهینه نمایندگی های خدمات پس از فروش و مصرف کننده برای کامیون های کشنده که دارای وارانتی دو بعدی می باشند پرداخته می شود . در این تحقیق ابتدا مطالعات کتابخانه ای، جهت مدلسازی عایدی نمایندگی و مصرف کننده در شرکت پرشیا دیزل سپاهان که یک نمایندگی ارائه دهنده خدمات پس از فروش کامیون های اسکانیا می باشد در نیمه دوم سال 1396 انجام شده است . با توجه به نوع خدمات وارانتی و سیاست های نگهداری و تعمیرات ، تلاش شده است تعداد تعمیرات و قیمت خدمات وارانتی تعادلی را از دید مصرف کننده و نمایندگی به کمک تئوری بازی و به روش حل استکلبرگ برآورد نماییم . در نهایت با توجه به نوع مصرف کننده به یک سیاست بهینه در دوره وارانتی پایه و وارانتی تمدید شده دست یافتیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد در صورتی که نرخ مصرف کم باشد سیاست بهینه از دید نمایندگی(استکلبرگ نمایندگی ) در نقطه تعادلی (48،7) می باشد که با توجه این نقطه تعادلی تعداد تعمیرات بهینه در دوره وارانتی از دید نمایندگی برابر با 7و قیمت خدمات بهینه وارانتی 48 میلیون می باشد و نیز این نقطه تعادلی برای مصرف کننده(استکلبرگ مصرف کننده) به صورت (64،13) می باشد که این بدان منظور است که تعداد تعمیرات دوره ای برابر با 13 و قیمت خدمات وارانتی برابر با 64 میلیون باشد. در ادامه این مقادیر در دوره وارانتی تمدید شده به روش استکلبرگ نمایندگی برابر با (90،85) و نیز با روش استکلبرگ مصرف کننده برابر با (160،88) می باشد. در صورتی که نرخ مصرف زیاد باشد نقطه تعادلی در وارانتی پایه از دید نمایندگی برابر با (53،9) و از دید مصرف کننده برابر با (74،15) می باشد و نیز در دوره وارانتی تمدید شده این مقادیر به ترتیب برابر با (110،93) و (168،91) می باشد.
کلمات کلیدی : سیاست وارانتی دو بعدی , نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه , نگهداری و تعمیرات اصلاحی ,وارانتی تمدید شده ,تئوری بازی
تاریخ دفاع : 1397/10/06
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : ditermining optimal maintenance and warranty policy from after sales services agents and consumers aspects with game theory approach(case study :pershiea disel sepahan)
Abstract : Warranty role as a beneficent investing is developing in business and industry trades and it involves different parts such as, consumers, manufacture , center services, government enterprises .Warranty encourages the consumer to receive more services over the useful life of the product and from the point of view of the agent s service in order to receive profits and provide additional services is very important. In this survey, we cinsider the optimal policy from consumer and agent services view points for products with two dimensional warranties such as tructs.This study has done in 1396.firstly, library studeis for modeling agent and cosumer s profite in one of SCANIA truks agent in Isfahan is done. secondly, the number of preventive maintenance and warranty price in both base and extended warranty is obtained by game theory approach . In base warranty period optimal policy from agent aspect is in equilibrium point (48,7).It means the agent should choose 7 preventive maintenance and 48 million warranty price. This point also for consumer astakeberg is (64,13). Which means that the number of repairs is equivalent 13 and the warranty service cost is 64 million. In the following, in Extended Warranty period is equal to (90.85) and by the Stackelberg consumer is (160,88). In base warranty for consumer with high usage rate , the equilibrium point from agent astakeberg is (53,9) and from consumer astakeberg is (74,15) in base warranty. And in extended warranty for both agent and costumer are (110,93) and(168,91) respectivly.
Keywords : two dimesional warranty,preventive maintenance,-corective maintenance,-extended warranty,game theory approach.
Download Abstract File