اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39404364
نام و نام خانوادگی : اسما غلامي
عنوان پایان نامه : طراحی مرکزتجاری از طریق مقایسه تطبیقی عملکرد بهینه حیاط( مسقف (آتریوم) یا غیرمسقف) با تغییرات فصلی دراقلیم گرم و خشک (اصفهان)
رشته تحصیلی : مهندسي معماري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : نرگس دهقان
استاد مشاور : مسعود افرند
چکیده : بهره وری انرژی در سال های اخیر یک اولویت است زیرا مصرف انرژی به یک بحران تبدیل شده است. ساختمانها مصرف کننده حداقل 40% از مصرف انرژی در داخل ایران و دیگر کشورهای جهان هستند. در این میان ساختمان های تجاری مقدار زیادی انرژی مصرف می کنند و الگو مصرف انرژی در آینده نزدیک به شدت افزایش خواهد یافت. بنابراین باید به دنبال جایگزین برای انرژی تجدیدناپذیر بود. استفاده از نور روز و تهویه طبیعی میتواند به عنوان راه حل ارائه شوند. آتریوم و حیاط دو فضای مناسب جهت تامین نور روز و تهویه طبیعی می باشند و میتوانند به کاهش مصرف انرژی کمک کنند. با این حال درصد انرژی مصرف شده به طراحی خوب و تناسبات آتریوم و حیاط بستگی دارد. جهت گیری و هندسه حیاط و آتریوم در عملکرد حرارتی آن نقش بسیار زیادی دارد. با بررسی پیشینه نحقیق مشخص گردید پژوهشی در زمینه مقایسه هندسی بین حیاط و آتریوم انجام نشده است. این پژوهش قصد دارد تاثیر تناسبات هندسی و مقایسه حیاط و آتریوم را در فصل سرد و گرم بر عملکرد بهینه مصرف انرژی در ساختمانهای تجاری بررسی نماید. پس از مرور پیشینه پژوهشهای انجام شده و تحقیقات میدانی، مدولهای مرجع جهت انجام شبیه سازیها تعریف شد. مدولهای مرجع با حفظ مساحت یکسان، در 4 شکل هندسی با نسبت طول به عرض متفاوت، یکبار به همراه حیاط و یکبار با آتریوم در نرم افزار دیزاین بیلدر شبیه سازی شدند و در نهایت نتایج حاصل از شبیه سازیها با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد؛ از بین مدولهای حیاط مدل 2، که مستطیلی با طول 1.52 برابر عرض آن و از بین مدولهای آتریوم نیز مدل 2، با همان تناسب طول به عرض مدل بهینه انتخاب گردید و همچنین در مقایسه بین حیاط و آتریوم در فصل گرم و سرد، مدل 2 آتریوم در فصل گرم و سرد نسبت به مدل 2 حیاط بهینه تر می باشد.
کلمات کلیدی : حیاط مرکزی, حیاط مسقف (آتریوم), اقلیم گرم و خشک, مراکز تجاری, انرژی تجدید پذیر, الگو پارامتریک بهینه
تاریخ دفاع : 1397/10/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Designed the commercial center through comparative study on yard (roofed (Atrium) or un roofed) in hot and dry climate (Esfehan)
Abstract : Energy efficiency has become a priority in recent years because energy consumption has become a crisis. Consumer buildings represent at least 40% of energy consumption inside Iran and other countries of the world. In the meantime, commercial buildings use a large amount of energy, and the pattern of energy consumption will increase sharply in the near future. Therefore, we should look for an alternative to non-renewable energy. The use of daylight and natural ventilation can be provided as a solution. Atrium and the yard are two convenient spaces for daylight and natural ventilation and can help reduce energy consumption. However, the percentage of energy consumed depends on the good design and proportions of the atrium and the yard. The orientation and geometry of the yard and atrium play a very important role in its thermal performance. A study on the geometric comparisons between the yard and the atrium has not been carried out. The purpose of this research is to investigate the effect of geometric proportions and comparison of yard and atrium in cold and hot season on optimal energy use performance in commercial buildings. After reviewing the history of research and field research, reference modules were defined for simulations. Reference modules with the same area of conservation, in four geometric shapes with a different length to width, once with a yard and once with atrium in the software The design of the excavator was simulated and the simulation results were finally compared. The results showed that from the modules of the yard of model 2, whose rectangular with a length of 1.52 times its width and from the atrium modules, the model 2 was chosen with the same proportions of length to width of the optimal model as well as the comparison between the yard and the atrium in the warm season and Cool, Model 2 Atrium is more optimal in the warm and cool season than the 2nd courtyard model.
Keywords : centeral yard, Atrium, Commercial Center, Hot and dry climate, renewable energy, Optimized Parametric Pattern.
Download Abstract File