اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39404588
نام و نام خانوادگی : مهناز محمدي
عنوان پایان نامه : تدوین برنامه درمانی کارکردهای اجرایی براساس راهبردهای فراشناخت واثربخشی آن بربهزیستی ذهنی،حافظه فعال وتوجه انتخابی دانش آموزان بیش فعال/ کاستی توجه
رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محسن لعلي دستجردي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File