اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39404860
نام و نام خانوادگی : فريناز عالي فر
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی و هزینه سرمایه سهامداران در طول دوره تصدی حسابرسی
رشته تحصیلی : حسابداري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : آرزو آقايي چادگاني
استاد مشاور :
چکیده : به دنبال رسوایی های مالی موسسه ها و بحرا نهای مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی ،4932برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند(حساس یگانه، .)4934در پاسخ به این رویدادها، قانون گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند.همچنین به عنوان مثال قانون ساربنز آکسلی )0220(4در ایالات متحده وضع شد تا به بی نظمی های گزارشگری مالی سر و سامان دهد و تحولاتی در زمینه حاکمیت موسسهی انگلستان رخ داد. با توجه به موارد مشابه، سیاست گذاران بر روی اهمیت حسابرسی مؤثر و کارا به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی بازارهای سرمایه تاکید نمودند و تلاش هایی را برای شناسایی محرک های کلیدی کیفیت حسابرسی انجام دادند.
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : auditor size and the cost of equity capital over auditor tenure
Abstract : This study examines whether the difference in the cost of equity capital between clients of large and small auditors (‘the cost of equity capital disparity’) varies with auditor tenure. We find that the cost of equity capital disparity increases over auditor tenure, suggesting a decline in the perceived audit quality of small auditors relative to large auditors as tenure lengthens. The results suggest that this occurs because there is a deterioration in perceived audit quality over tenure for small auditors combined with no change in perceived audit quality over tenure for large auditors. Furthermore, we find that the cost of equity capital disparity does not increase over auditor tenure for industry specialist auditors, implying that auditor specialization may act as a substitute for auditor size in reducing investor concerns about audit quality declining over tenure for small auditors.
Keywords : Audit quality , auditor tenure , auditor industry specialization , cost of equity capital
Download Abstract File